428. Locatiekeuze afvalberging regio Eindhoven

Binnen het samenwerkingsgebied is een nieuwe stortlocatie met een totale capaciteit van 6 miljoen m3 nodig.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-1992 Datum kennisgeving
18-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
31-08-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-12-1993 Kennisgeving MER
11-12-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
13-04-1994 Kennisgeving MER
13-04-1994 Ter inzage legging MER
14-04-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-05-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Opdat geen potentieel aantrekkelijke locaties buiten de afweging zouden blijven, adviseerde de Commissie in haar richtlijnenadvies met klem nog eens aan te geven welke locaties, waaronder bestaande locaties zoals die nabij de N.V. RAZOB te Vaarle, zijn afgevallen en op welke wijze en waarom dit is gebeurd. Hierbij dient met name aandacht te worden geschonken aan aspecten als bodem en geohydrologie, maar ook aan de situering van die locaties in relatie tot de gebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS) met hun bufferzones, alsmede tot recent gerealiseerde ruilverkavelingsgebieden. De initiatiefnemer heeft daarop alsnog besloten de locatie van de N.V. RAZOB te Vaarle toe te voegen aan de te beschrijven locaties. De kritiek van de Commissie die aanleiding was voor een aanvulling op het MER betrof met name de wijze van scoren bij de effectvoorspelling. Op een aantal plaatsen was sprake van niet navolgbare scores bij verschillende toetsingscriteria. Scores werden onvoldoende gemotiveerd en het scoren onvoldoende geformaliseerd (het vastleggen van scores in regels).  

Op 23 juni 1994 heeft het algemeen bestuur besloten de locatie Vaarle aan te wijzen als de nieuwe stortlocatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. ir. Kok
drs. Jaap Stellingwerff
ing. Vrielink

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Bevoegd gezag
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007