430. Stortplaats Smink Amersfoort

De firma Smink had het voornemen het aantal activiteiten op de bestaande afvalberging aan de Lindeboomseweg te Hoogland uit te breiden. De voorgenomen activiteiten betroffen:  storten van Aw-afvalstoffen (IBC-stort; capaciteit circa 2,1 miljoen m3, waarvan reeds 700.000 m3 was benut); storten van C3-afvalstoffen (capaciteit circa 700.000 m3); fractiescheiding van verontreinigde grond (circa 80.000 ton per jaar); compostering van groenafval (capaciteit circa 20.000 ton per jaar); recycling (scheiding van bouw- en sloopafval); voortzetting bedrijfsvoering huidige installaties (onder andere puin- en houtbreekinstallaties).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-1992 Datum kennisgeving
03-06-1992 Ter inzage legging van de informatie
31-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-01-1994 Kennisgeving MER
14-01-1994 Ter inzage legging MER
09-03-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
21-03-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De conclusie in het toetsingsadvies over het MER luidde als volgt: "De Commissie is van mening dat het MER in samenhang met de vergunningaanvraag voldoende informatie biedt voor de besluitvorming over de vergunningverlening voor de legalisering van de huidige situatie en de in de vergunningaanvraag beschreven bewerkingsactiviteiten." 

Tot het initiatief behoorde tevens de realisatie van een composteringsinstallatie; doel hiervan was het composteren van al het Utrechts GFT-afval. Medio 1993 heeft de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) besloten het GFT-afval door de VAM in Wijster te laten verwerken; desondanks is de beschrijving van de composteringsinstallatie wel in het MER opgenomen. Omdat voor de installatie echter geen vergunning wordt aangevraagd heeft de Commissie het MER niet op dit onderdeel getoetst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Cees van Maanen
ing. Cees Roos
mr. Daan Samkalden
ir. van der Valk
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smink Afvalverwerking B.V.

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 05 mrt 2008