471. Golfbaan (om de Haenen) te Teteringen (Breda)

De golfclub De Suykerberg exploiteert een 9-holes golfbaan in het landelijk gebied ten zuiden van Teteringen. In 1992 werd een m.e.r.-procedure gestart voor de aanleg van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen in de toenmalige gemeente Teteringen. Het terrein waarop het plan betrekking had besloeg een oppervlakte van circa 80 ha en was in gebruik als agrarisch gebied. Een van de belangrijke achterliggende overwegingen van de gemeente Teteringen was zo een buffer te vormen tussen de bebouwde kom van Teteringen en de oprukkende stedelijke bebouwing van Breda. Op circa 50 ha zou een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen worden aangelegd.  In 1997 werd Teteringen samengevoegd met de gemeente Breda. In het kader van de VINEX kreeg de nieuwe gemeente Breda de taak om 3000 woningen te bouwen. De gemeente besloot om deze huizen niet aan een geheel, maar verspreid over meerdere locaties te bouwen. Bovendien had de gemeente een andere visie op de locatie waarvoor de vroegere m.e.r.-procedure was uitgevoerd; dit gebied zou als onderdeel van de zogeheten “watermachine” een belangrijke rol moeten gaan spelen in het tegengaan van de verdroging in de Lage Vuchtpolder. Een van deze locaties voor de woningbouw was het gebied de Haenen aan de noordkant van de kern Teteringen. De gemeente Breda wilde tussen deze wijk en de omringende bossen en natuurterreinen een bufferzone maken en wilde dit combineren met de verplaatsing en uitbreiding van de golfbaan. In 2001 werd vanwege gewijzigde omstandigheden een nieuwe m.e.r.-procedure gestart gekoppeld aan een artikel-19-procedure.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-12-1992 Datum kennisgeving
10-12-1992 Ter inzage legging van de informatie
10-02-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
12-08-1993 Kennisgeving MER
12-08-1993 Ter inzage legging MER
Richtlijnen a
30-05-2001 Datum kennisgeving
30-05-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-07-2001 Advies uitgebracht
Toetsing a
30-01-2002 Kennisgeving MER
30-01-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing b
04-06-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte het MER Golfbaan Teteringen zoals dat in 1993 was opgesteld voldoende informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het bestemmingsplan. Wel merkte zij op dat bij de vergelijking van alternatieven het golfalternatief weinig rekening zou houden met de milieugevolgen. Zo vond zij de voorkeur voor gesloten bosschages rond de golfbaan als inpassingmaatregel weinig passend in een open landschap; zij stipte aan dat het meest milieuvriendelijke alternatief op dit punt betere opties bood. 

Zij adviseerde om in het beheerplan aspecten als bemesting, pesticidegebruik, beregening en belichting te regelen.

 

Tot uitvoering van dit plan is het echter nooit gekomen. In het structuurplan van de (nieuwe) gemeente Breda (1999) werd vastgelegd dat de gemeente de golfvereniging De Suykerberg een uitbreiding wilde bieden in combinatie met een verplaatsing naar het gebied “Om de Haenen” – een strook tussen de geplande nieuwbouwwijk De Haenen en het groene gebied. Aangezien dit groene gebied bestaat uit bos en deel is van de ecologische hoofdstructuur, en omdat ook op de als golfterrein bedachte strook zélf natuurwaarden voorkomen, wilde de gemeente Breda in “Om de Haenen” een bufferzone maken tussen nieuwe bebouwing (aansluitend aan De Haenen) en de EHS. Voor het plan om de golfbaan “Om de Haenen” mogelijk te maken werd in verband met de artikel-19-procedure m.e.r. gestart.

 

In het nieuwe richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om met een heldere probleemstelling te werken (staat invulling van de bufferzone of uitbreiding van de golfbaan centraal?) en om de locatiekeuze en uitbreidingsbehoefte nader te onderbouwen. Zo nodig zouden locatiealternatieven moeten worden uitgewerkt. Ze adviseerde om aan de hand van verschillende invalshoeken alternatieven uit te werken, waarvan elementen tot mma kunnen worden samengevoegd. Bij de milieu-informatie zou haars inziens de nadruk moeten liggen op flora, vegetatie en fauna − mede vanwege de bescherming van de EHS. Ten slotte onderstreepte zij het belang van een goede samenvatting.

De richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie, maar de gemeente stelde dat er één centrale doelstelling zou moeten worden uitgewerkt: vormgeving van de groene buffer. Daarbij zou een onderzoek naar andere locaties voor de golfbaan niet nodig zijn. Ook vond zij het niet nodig om in het MER te bespreken wat er zou gebeuren als de golfbaan van De Suykerberg op de huidige plek zou moeten blijven, aangezien de golfbaan daar in ieder geval zou moeten verdwijnen. De gemeente gaf een ander invulling aan een “golfalternatief” dan de Commissie had voorgesteld. Ook stelde ze dat er een “golfloos” alternatief in het MER zou moeten worden uitgewerkt, mede vanwege de centrale doelstelling. Tevens werden enkele kleinere toevoegingen aangebracht ten opzichte van het richtlijnenadvies.

 

Naar aanleiding van commentaar tijdens de toetsingsperiode concludeerde de gemeente dat het MER aangevuld moest worden. Die Aanvulling werd gemaakt; de Commissie betrok de Aanvulling in haar toetsing.

Zij concludeerde in het toetsingsadvies dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig was. Terwijl een uitwerking zónder golfen in MER en Aanvulling niet als volwaardig alternatief werd beschouwd, concludeerde de Commissie op basis van de doelstelling dat zo’n uitwerking, inmiddels Landgoed Laanzicht gedoopt, ook een alternatief vormde.

 

Op 11 oktober 2002 nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit waarin de aanleg van de golfbaan was voorzien. Omdat de bouwaanvragen niet snel konden worden afgehandeld, werd op 27 november 2003 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen.

In maart 2004 vernietigde de rechtbank van Breda het voorbereidingsbesluit. De rechter oor deelde dat er te veel beschermde natuur zou moeten wijken voor de golfbaan.

 

In juni 2004 oordeelde de rechter bovendien over het bestemmingsplan De Haenen, dat de woningbouwlocatie mogelijk maakte, dat hier ten onrechte geen m.e.r. bij was toegepast.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wim van Hooff
ing. Sterkman
dr. Nico de Vries
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Golf Teteringen (SGT)
De Wilde projektmanagement

Bevoegd gezag
Teteringen
Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007