511. Omlegging Zuid-Willemsvaart, tussen Maas en Den Dungen

Rijkswaterstaat heeft verschillende varianten voor de Graafsebaan, een verbindingsweg tussen Den Bosch en Rosmalen, beoordeeld op hun milieueffecten    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-1993 Datum kennisgeving
03-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
07-09-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
22-05-1996 Kennisgeving MER
22-05-1996 Ter inzage legging MER
23-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
17-05-2004 Kennisgeving MER
17-05-2004 Ter inzage legging MER
16-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
02-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat de Milieueffectenstudie zich beperkt tot de zogeheten Standpuntvariant, de OTB-variant en de door omwonenden aangedragen Broeksteegvariant. Uit de ‘Second opinion’ blijkt echter dat de varianten Overdijk en Stedelijke Knoop op alle aspecten tenminste gelijk dan wel gunstiger scoren ten opzichte van de in de Milieueffectenstudie uitgewerkte varianten. In de Milieueffectenstudie wordt aangegeven dat de varianten Overdijk en Stedelijke Knoop alléén realistisch zijn indien de ruimtelijke ontwikkeling in het kader van de Stedelijke Knoop daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Aangegeven is dat de inrichting van de Stedelijke Knoop nog niet bekend is en dat deze twee varianten daardoor een grote invloed hebben op de flexibiliteit van de inrichting van dit gebied. Om deze reden zijn beide varianten niet nader uitgewerkt in de Milieueffectenstudie. De Commissie acht hiermee een kans gemist om de ingreep van de Graafsebaan te betrekken bij een integrale gebiedsontwikkeling van de Stedelijke Knoop.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.1 tot 1-4-2011: Aanleg waterweg voor schepen >= 1350ton
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018