813. Verbetering Maasdijken Bommelerwaard

Het voornemen betreft het ontwikkelen van een dijkverbeteringsplan voor het gedeelte van de dijkring Bommelerwaard langs de Maas. Het betreft het dijkvak vanaf Rossum tot de Berg se Maasdijk bij Well (hectometer 0 - 198), alsmede de dijkring Alem van circa 4,5 km. Bij Rossum sluit het dijk vak aan op de reeds verbeterde Waalbandijk, alsmede op de nogmaals te verbeteren rijksdijk (Kloosterdijk naar de sluis bij Sint Andries).     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-08-1996 Datum kennisgeving
14-08-1996 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-08-1997 Kennisgeving MER
13-08-1997 Ter inzage legging MER
16-12-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
16-12-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing b
09-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de projectnota/MER, de achtergronddocumenten en de Nadere toelichting op de Projectnota/MER voldoende informatie bieden om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen de besluitvorming over de dijkverbetering vanaf hectometer 24 Alemse Stoep tot aan hectometer 198 Bergse Maasdijk. De Commissie constateert echter dat voor het traject Rossum- Alemse Stoep (Hm 0 - Hm 23,5) nog onvoldoende informatie beschikbaar was om een verantwoorde keuze tussen de voorliggende tracé’s te maken. Dit oordeel heeft vooral betrekking op de ontoereikende uitwerking van de Oude Maasdijk als volwaardig alternatief voor dijkverbetering. Over dit deeltraject Rossum - Alemse Stoep is een Aanvullende uitwerking gemaakt De Commissie is van oordeel dat ten behoeve van de besluitvorming over de dijk verbetering de essentiële informatie aanwezig is. In de Aanvulling is de informatie voor de uitwerking van de Oude Maas dijk als volwaardig alternatief voor de dijkverbetering toereikend. In de Aanvulling is infor matie in de uitwerking van het zogenoemde geotechnisch ontwerp opgenomen, waarin de LNC as pec ten van de Oude Maasdijk optimaal tot hun recht komen. In het advies is een drietal aan be velingen opgenomen. Omdat de milieugevolgen van de benodigde voorbereidingen op de Oude Maasdijk minder ingrijpend zijn dan aanvankelijk was gedacht, is het besluit gevallen op het tracé van de Oude Maasdijk voor het gedeelte Rossum-Alemse Stoep. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
prof. dr. Nienhuis
ir. Schiereck

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Polderdistrict Groot Maasen Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018