Thema Natuur

Praktijk & publicaties

Factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling

Natura 2000 is een van de belangrijkste beschermingsregimes voor natuur in Europa en Nederland. Bij het bepalen van effecten op Natura 2000-gebieden is significantie een belangrijk begrip. In de factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling:

  • Wat is Natura 2000?
  • Wat is significantie en Passende beoordeling?
  • Wat zijn mitigerende maatregelen?
  • Wat is de relatie met mer?

Beschermingsstatus van dieren en planten

De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn geen paddenstoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd. Aantasting van deze bedreigde soorten kan een aanzienlijk milieu-effect zijn dat in het MER beschreven moet worden.

Rode Lijsten geven een overzicht van soorten die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Als een soort op een Rode Lijst staat, betekent vrijwel altijd dat de soort niet in een gunstige staat van instandhouding is. Het milieueffectrapport moet ingaan op de effecten op Rode Lijsten voor hogere planten, zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, sprinkhanen en krekels, libellen.