3226. Uitbreiding Pluimveeslachterij te Dedemsvaart

Pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart verwerkt momenteel 225.000 kippen per dag en wil uitbreiden naar 360.000 kippen per dag. Daarvoor moet de fabriek 24 uur per dag open gaan en verandert de rijroute van de vrachtwagens. Voordat de gemeenteraad van Hardenberg besluit over het bestemmingsplan dat de uitbreiding van de pluimveeslachterij mogelijk maakt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-01-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
09-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-09-2019 Advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop
De uitbreiding van de pluimveeslachterij zorgt voor meer vrachtverkeer. De effecten hiervan, zoals trillingen, geluidshinder en afnemende luchtkwaliteit, zijn als neutraal beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat de hinder aan de Moerheimstraat afneemt, maar aan de Rollepaal toeneemt. Het rapport geeft nog onvoldoende informatie over mogelijke verzachtende maatregelen.
De Commissie adviseert de gemeente daarom eerst het rapport hierop te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over de uitbreiding. De gemeente heeft aangegeven dat ze het advies van de Commissie overneemt en dat ze het nieuwe rapport aan de Commissie voorlegt.

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Uit het rapport blijkt dat verkeer en geurhinder belangrijke aandachtspunten zijn van de uitbreiding. Zo laat het rapport zien dat de uitbreiding zorgt voor meer vrachtverkeer. Het is echter niet duidelijk welke overlast door (piek)geluiden en trillingen voor nabijgelegen woningen hierdoor ontstaat. Geurhinder kan ontstaan vanuit de fabrieksschoorstenen en de afvalwaterzuivering. Afhankelijk van de uitvoering veroorzaken ze mogelijk extra geuroverlast. In het rapport is echter de meest uitgebreide afvalwaterzuivering niet onderzocht. Daarnaast wordt het effect van maatregelen die geurhinder terugdringen niet duidelijk. De Commissie adviseert daarom om het rapport te laten aanpassen en pas daarna een besluit te nemen. Hierdoor is voor de gemeenteraad duidelijk welke maatregelen desgewenst voorgeschreven kunnen worden om hinder te voorkomen of te verminderen. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
mw. ing. E. van Horssen-Maas
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Plukon Dedemsvaart BV

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D39.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren als prod.cap. >=25.000 ton vlees p/j

Bijgewerkt op: 19 sep 2019