3363. Varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath

Initiatiefnemer Sebava B.V. wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 28.860 varkens. Voordat de Provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft - namens de provincie Gelderland - de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-02-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet de gevolgen van het nieuwe bedrijf voor de leefomgeving, volksgezondheid, natuur en landschap in beeld brengen, en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om deze effecten te verminderen. Daarnaast adviseert de Commissie speciale aandacht te besteden aan maatregelen voor brandveiligheid en dierenwelzijn.
Het rapport dient ook als communicatiemiddel voor de omgeving. Daarom vraagt de Commissie specifiek aandacht voor de leesbaarheid voor niet-ingevoerde lezers. Zij adviseert de effecten niet alleen te beschrijven ten opzichte van de eerder vergunde situatie (vóór de brand), maar ook ten opzichte van de huidige feitelijke situatie (geen varkenshouderij), zodat duidelijk wordt wat er voor de omgeving verandert.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sebava BV

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen ODRN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 28 feb 2019