1196. Ontwikkeling Harselaar-Zuid & Harselaar-Driehoek, Barneveld

De gemeente Barneveld wil de bedrijventerreinen Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek ontwikkelen. Gezien de omvang van het plangebied is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing. Omwille van zorgvuldheid koos de gemeente ervoor om de m.e.r.-procedure te doorlopen.In 2009 is voor beide gebieden een MER gepubliceerd. Op basis hiervan heeft besluitvorming plaatsgevonden over Harselaar-Driehoek. In 2012 is aanvullende informatie gepubliceerd over de effecten van realisatie van Harselaar-Zuid. Deze informatie moet ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan Harselaar-Zuid fase 1a. Ontwikkeling van volgende fasen (1b en 2) is voorzien na 2024.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-10-2001 Datum kennisgeving
03-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
11-12-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-09-2002 Kennisgeving MER
19-09-2002 Ter inzage legging MER
22-11-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing 2
01-05-2009 Ter inzage legging MER
01-05-2009 Kennisgeving MER
06-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing 2, 1e aanvulling MER
21-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing 2, 2e aanvulling MER
19-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing 3 = Toetsing 4
02-08-2012 Datum kennisgeving
02-08-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2012 Ter inzage legging van de informatie
10-10-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig tsa aanvulling MER
Toetsing aanvulling op het MER
21-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-02-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Besluit bestemmingsplan (december 2013)

Op 17 december 2013 stelde de gemeenteraad van Barneveld het bestemmingsplan Harselaar-Zuid fase 1A vast.

Toetsing aanvulling op het MER (februari 2013)
De Commissie concludeert dat met de aanvullende informatie er voldoende informatie beschikbaar is om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan Harselaar-Zuid fase 1a.

Voldoende onderbouwd is dat er is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van het bedrijventerrein. Goed beargumenteerd is dat de berekende toename van de stikstofemissie en de daaraan verbonden stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied Veluwe aangemerkt kunnen worden als maximale effecten van het voornemen. Daarnaast is voldoende aannemelijk gemaakt dat de toename van de depositie op gevoelige habitattypen te mitigeren is via het salderen met in te trekken vergunningen van stikstofmitterende instellingen .

Het verkeersmodel en de aanpassingen in de verkeersstructuur zijn met aanvullende rapporten uitgebreid toegelicht. De noodzaak van een ontsluiting via de Wesselseweg wordt afdoende onderbouwd evenals de conclusie dat het verkeer in en rond het plangebied goed kan worden afgewikkeld. Het al of niet realiseren van een tunnel in de Baron van Nagellstraat blijkt geen invloed te hebben op de toekomstige afwikkeling van de verkeersstromen in het studiegebied.

 Voorlopig toetsingsadvies aanvullende informatie (oktober 2012)
De Commissie vindt dat er essentiële informatie ontbreekt om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan voor fase 1a.

 

 

  • Uit de Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied de Veluwe. Echter de conclusie dat deze toename dermate gering is dat aantasting van natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten, wordt onvoldoende onderbouwd. In de aanvullende informatie ontbreekt een alternatief waarbij geen extra stikstofdepositie plaatsvindt.
  • Informatie ontbreekt over de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het gebruik van het verkeersmodel. Ook is onduidelijk welke aanpassingen in de verkeersstructuur het bestemmingsplan mogelijk maakt. Hierdoor blijft onduidelijk waar zich in de toekomst knelpunten in de bereikbaarheid gaan voordoen en waar eventueel extra hinder kan gaan optreden.

 

 

Toetsingsadvies (oktober 2009)
De Commissie constateerde dat er essentiële informatie ontbrak over de verkeerseffecten. De gemeente Barneveld  heeft daarop aanvullende informatie gegeven. De Commissie concludeerde dat het MER en de aanvulling:

 

 

  • Voldoende informatie bieden voor besluitvorming over het bestemmings-plan Harselaar-Driehoek.
  • Voldoende informatie biedt voor de (gefaseerde) ontwikkeling van Harselaar-Zuid. Zij constateert daarbij dat  rekening gehouden moet worden met  onzekerheid over het moment waarop nieuwe infrastructuur noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het laatste deel van Harselaar-Zuid.
  • Nog onvoldoende basis bieden voor het in de toekomst in procedure te brengen definitieve besluit over de nieuwe ontsluitingsstructuur voor Harselaar-Zuid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018