1367. Hogere verrijking splijtstof kernenergiecentrale Borssele EPZ

Het voornemen betreft het toepassen in de kernenergiecentrale Borssele van een hogere verrijking van de splijtstof tot 4,4%.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-06-2003 Datum kennisgeving
17-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
12-08-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-03-2004 Kennisgeving MER
24-03-2004 Ter inzage legging MER
17-05-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen: 

Het MER dient zich toe te spitsen op de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Bij de beschrijving van de effecten dient onderscheid gemaakt te worden tussen normale bedrijfsvoering, storingen en ongevallen. Nadruk moet komen te liggen op de beschrijving van de risico’s van stralingsemissies en lozingen bij (ernstige) ongevallen. Inzicht moet worden gegeven in de effecten die samenhangen met de elektriciteitsproductie, opslag en afvoer, en transport van de splijtstofelementen en afval. Onzekerheden en leemten in kennis bij de bepaling van effecten en risico’s dienen aangegeven te worden.

 

Toetsing
In het MER is de essentiële informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Het MER is goed leesbaar en overzichtelijk opgebouwd. Het geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Geadviseerd wordt de werking te monitoren van het nieuwe omhullingsmateriaal ‘M5’.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Han de Haas
dr. ir. Jan Kops

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.3 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale: wijzigen of ontmantelen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018