1598. Waalfront te Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om de locatie Waalfront te ontwikkelen. De plannen voor Waalfront omvatten de realisatie van tenminste 2.000 woningen, de mogelijke aanpassing van de rivierdijk, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en winkels.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2005 Datum kennisgeving
26-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
28-06-2005 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies
Toetsing
15-12-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-12-2006 Kennisgeving MER
27-12-2006 Ter inzage legging MER
28-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies
Toetsing a
18-06-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie wordt de inrichting van het gebied vastgelegd in een Masterplan. Hiervoor is een (vrijwillig) milieueffectrapport (MER) opgesteld.

In het richtlijnenadvies is speciale aandacht gevraagd voor:

 • het betrekken van de gelijdelijke ontwikkleing van het gebied bij de alternatiefontwikkeling;
 • minimalisatie van de hinder voor bewoners tijdens de aanleg;
 • het zichtbaar en beleefbaar maken van het in het gebied aanwezige cultuurhistorische erfgoed.

De Commissie acht het MER voor het Masterplan voldoende informatie geven voor het niveau van het Masterplan. Voor het globaal bestemmingsplan moet echter een aantal zaken meer worden uitgewerkt. Dit zijn de volgende:

 • de situaties die kunnen ontstaan wanneer het plan gefaseerd moet worden aangelegd en de hinder voor omwonenden die dit kan opleveren;
 • de maatregelen die worden genomen om aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen;
 • de verkeerssituatie;
 • het minimaliseren of voorkomen van aantasting van het bodemarchief door fundering van de wijk ‘Quartier Romain’.

Voor het bestemmingsplan is een aanvullend MER opgesteld. Bij toetsing heeft de Commissie tekortkomingen geconstateerd op het gebied van:

 • kwantificering van de effecten van maatregelen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit; duidelijkheid of met deze maatregelen aan de normen voor geluid en luchtkwaliteit wordt voldaan;
 • consequenties van de geurcontour
 • effecten en inpasbaarheid van een HOV-verbinding
 • bruikbaarheid van de haven bij bovengemiddelde stroomsnelheden

Voor saldering van luchtkwaliteit is nog niet doorgerekend wat de situatie is wanneer het plan (gedeeltelijk) gerealiseerd wordt vóór 2020. Er is voldoende aangetoond dat in 2020 voldaan kan worden aan de eisen van het Blk 2005. Wanneer het plan (gedeeltelijk) gerealiseerd wordt vóór 2020 kan het zijn dat aanvullende informatie over luchtkwaliteit nodig is.

Voor de andere aspecten is in een aanvulling op het MER voldoende informatie aangeleverd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jos Cuijpers
ir. Joep Lax
ir. Anne Wijbenga

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nijmegen

Bevoegd gezag
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018