1629. Uitbreiding Clauscentrale te Maasbracht

Essent Energie Productie BV (EEP BV) exploiteert momenteel op het terrein van de Clauscentrale twee gasgestookte en deels bio-oliegestookte elektriciteitscentrales van elk circa 640 MWe. EEP BV wil eenheid B opwaarderen naar een STEG-eenheid van circa 1.200 MWe om de capaciteit te vergroten, de efficiëntie en betrouwbaarheid te verbeteren en de levensduur te verlengen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-08-2005 Datum kennisgeving
03-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
14-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-09-2006 Kennisgeving MER
21-09-2006 Ter inzage legging MER
28-11-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de benodigde vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (door provincie Limburg) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (door Rijkswaterstaat Directie Limburg).

In het richtlijnadvies (2005) benoemde de Commissie de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Kwantitatieve beschrijving van de luchtkwaliteit en de mogelijkheden om de luchtemissies zoveel mogelijk te beperken;
  • Beschrijving van de mogelijkheden om nadelige effecten, met name geluidbelasting, van de woon- en leefomgevingskwaliteit zoveel mogelijk te beperken;
  • MMA rekening houdend met milieuvriendelijke varianten/alternatieven ten aanzien van geluid, luchtimmissies en rendement;
  • Zelfstandig leesbare samenvatting.

Het richtlijnadvies is ongewijzigd overgenomen in de vastgestelde richtlijnen.

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat de essentiële milieu-informatie aanwezig is voor de besluitvorming. Zij heeft enkele aanbevelingen gedaan over de luchtemissies, de geluidsbelasting en het aspect water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
ing. Cor Coenrady
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: Gosewien van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Energie Productie BV

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018