1664. Thermische reinigingsinstallatie voor TAG in de Eemshaven, Pouw BV

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. heeft het voornemen op haar bedrijfsterrein in de Eemshaven een installatie op te richten voor de thermische reiniging van minerale afvalstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en verontreinigde grond, met een capaciteit van 500.000 ton per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-11-2005 Datum kennisgeving
02-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
22-12-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-01-2007 Kennisgeving MER
10-01-2007 Ter inzage legging MER
15-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van categorie C18.2 en C18.4 van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is deze activiteit m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan het verlenen van een wijzigingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn het bevoegd gezag. 

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie:

  • Vergunde situatie en voorgenomen activiteit; Beschrijf in het MER welke activiteiten reeds vergund en mogelijk zijn volgens de Wm- en Wvo-vergunningen, voor welke activiteiten nieuwe besluiten nodig zijn en welke activiteiten onlosmakelijk met de thermische reinigingsinstallatie ver-bonden zijn.
  • Water en lucht; Beschrijf in het MER de effecten van de emissies naar lucht en water van de thermische reinigingsinstallatie en de activiteiten die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Geef daarvoor aan wat de effecten zijn van de eventuele grondwateronttrekking en welke afvalwaterbehandeling zal worden toegepast. Geef ook aan welke gasbehandelingen worden toegepast en hoe voorkomen wordt dat kwik, PAK’s en dioxines geëmitteerd worden.

Bij de toetsing is de Commissie van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De Commissie heeft enkele kanttekeningen bij het meest milieuvriendelijk alternatief, bij het gebruik van afvalwater voor de bevochtiging van gereinigde grond en bij de aspecten natuur en geurhinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Rob Vogel
ir. Martien Würdemann

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pouw B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018