1707. Multi-Fuel Centrale door NUON Power Generation in de Eemshaven

Nuon Power Project I B.V. (verder Nuon) heeft het voornemen om op de locatie Eemshaven te Delfzijl een multi-fuel elektriciteitscentrale met een netto elektrisch vermogen van circa 1200 MWe te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-02-2006 Datum kennisgeving
01-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
aanvulling
03-01-2007 Kennisgeving MER
03-01-2007 Ter inzage legging MER
02-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing
05-01-2007 Kennisgeving MER
05-01-2007 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit voornemen heeft initiatiefnemer Nuon een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) waarvoor het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd gezag is. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh) van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland). Ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunningverleningen is de procedure voor de milieueffectrapportage toegepast.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER inclusief de aanvulling aanwezig is.

Het MER is ondanks het grote pakket met aanvullingen en wijzigingen goed leesbaar en geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de alternatieven. Het MER is voorzien van functionele illustraties. De samenvatting is goed zelfstandig leesbaar.

Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de natuurinformatie. De ontbrekende natuurinformatie kan onderverdeeld worden in:

 • Aanlegfase:
  • geluidseffecten in relatie tot verstoring;
  • aantasting habitattype H1140 (droogvallende wadden en zandplaten).
 • Gebruiksfase:
  • koelwaterinname in relatie tot aanzuiging van vis;
  • koelwaterlozing in relatie tot de opwarming van het Estuarium;
  • depositie van verzurende stoffen.

Vragen hierover zijn in de aanvulling door de initiatiefnemer van een eerste reactie voorzien. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de aanvulling dat met een andere aanlegmethode van het buitendijkse werk ten behoeve van het koelwateruitlaatwerk de verstoring op natuur gemitigeerd kan worden.

Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer hebben aangegeven dat de Habitattoets in het kader van de vergunningaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet verder doorlopen zal worden. Hierdoor zal meer gedetailleerde informatie over effecten op de Wadden-natuur beschikbaar komen. Tegen deze achtergrond geeft de aanvulling voldoende informatie over bovenstaande onderwerpen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Storage B.V.

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)
C21.1 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: oprichting inrichting (m.u.v. smeermiddel)

Bijgewerkt op: 18 dec 2007