1745. Kolengestookte centrale op de Maasvlakte door E.ON Benelux

E.ON Benelux N.V. wil op de Maasvlakte een kolengestookte elektriciteitscentrale bouwen naast de huidige eenheden. Het vermogen van de nieuwe installatie bedraagt 1.100 MWe.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-04-2006 Datum kennisgeving
18-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-02-2007 Kennisgeving MER
22-02-2007 Ter inzage legging MER
16-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Om dit project te realiseren moeten diverse vergunningen worden aangevraagd en moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

De Commissie adviseerde in het richtlijnenadvies de nadruk te leggen op:

 • de beschrijving van het installatieontwerp;
 • welke biomassastromen (herkomst, aard, samenstelling, energie inhoud) in welke hoeveelheden verstookt zullen gaan worden;
 • het netto overall energetisch rendement van de verschillende mogelijke uitvoeringsvormen;
 • een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht;
 • de besparing aan primaire energie en de reductie van CO2-emissie;
 • de koelwaterlozing;
 • de mogelijke negatieve gevolgen op flora, fauna en andere ecologische waarden. 

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER en de bijkomende informatie aanwezig is. De Commissie heeft in haar toetsingsadvies aanbevelingen opgenomen over:

 • het Besluit luchtkwaliteit 2005;
 • atmosferische depositie en kwetsbare duinnatuur in Natura 2000-gebieden;
 • benutting van de beschikbare restwarmte;
 • acceptatiecriteria voor biobrandstoffen;
 • onderzoek naar mogelijke gevolgen van Bromoform op de voedselketen;
 • een evaluatieprogramma, gericht op het in beeld brengen en indien nodig mitigeren van de omvang van visinzuiging in en nabij de Europahaven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E.ON Benelux N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 14 jan 2008