1844. Verbreding N209 Capaciteitsvergroting Doenkade en Reconstructie Knoop A13-N209

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland willen de capaciteit van de Doenkade (N209) tussen knooppunt Schiebroek en de knoop A13-N209 vergroten en de knoop A13-N209 reconstrueren. Om dit project te realiseren stelt de provincie Zuid-Holland een MER op voor de besluitvorming over de wijzigingen van bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam en de gemeente Lansingerland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-2006 Datum kennisgeving
22-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-10-2008 Kennisgeving MER
16-10-2008 Ter inzage legging MER
05-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan:

  • het aan de hand van een goede verkeerskundige analyse onderbouwen van het probleemoplossend vermogen van het initiatief.
  • de relatie van dit initiatief met andere grootschalige projecten in de omgeving van het plangebied. Geef met een gevoeligheidsanalyse de verkeerskundige effecten van deze projecten op dit initiatief aan.

Het MER maakt op een heldere wijze de verschillen in doelbereik en milieueffecten tussen de verschillende alternatieven inzichtelijk. Uit het MER komt naar voren dat de onderzochte alternatieven slechts tot op zekere hoogte de regionale verkeersproblemen oplossen. Ook in de toekomst kan congestie ondanks de voorgenomen maatregelen niet worden voorkomen.

Voor de verbinding A13/A16 is geen gevoeligheidsanalyse gedaan naar de verkeerskundige effecten en de gevolgen daarvan voor het voornemen. De Commissie onderschrijft de conclusie dat de verbinding A13/A16 nog onzeker is en dat de gereconstrueerde knoop en de verbreding van de Doenkade in ieder geval een voorlopige oplossing bieden voor de (regionale) bereikbaarheidsproblematiek. Door het ontbreken van een gevoeligheidsanalyse is echter niet duidelijk wat de toekomstvastheid is van de voorgenomen activiteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
ing. Johan Janse
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018