1940. Golfbaan Emmeloord | Ontwikkeling natuurlijke en recreatieve Corridor Emmeloord-Kuinderbos (huidige naam Wellerwaard)

Corridor Emmeloord-Kuinderbos (richtlijnenadvies uitgebracht 18 oktober 2007) De gemeente Noordoostpolder wilde in 2007 tussen Emmeloord en het Kuinderbos een natuurlijke en recreatieve corridor ontwikkelen. In deze corridor kwamen mogelijk ook woningen. Dit plan moet worden uitgewerkt in een bestemmingsplan en voor de besluitvorming hierover moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders trad voor deze procedure op als initiatiefnemer in deze procedure en heeft de raad voorgesteld de bevoegd gezag rol te delegeren. De Commissie had als belangrijkste aandachtspunten voor dit MER: De inbedding van de corridor in de context van de gehele Noordoostpolder en wijdere omgeving; Onderbouwing van de (economische) behoefte aan diverse vormen van recreatievoorzieningen; Expliciete aandacht aan ruimtelijke kwaliteit en het historisch landschap door:* ontwerpuitgangspunten (voor alle alternatieven) op te stellen die aansluiten bij de landschapswaarden van de Noordoostpolder en;* door een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) uit te werken  dat uitgaat van behoud en mogelijk versterking van de landschapswaarden. Golfbaan De gemeente Noordoostpolder wil ten noorden van Emmeloord een 9-holes golfbaan ontwikkelen. Er wordt een MER opgesteld ten behoeve van een artikel 19 procedure conform de Wro . Er is besloten geen nieuwe m.e.r. procedure te starten, maar aan te sluiten op de ingezette procedure voor de Corridor Emmeloord-Kuinderbos . De hiervoor vastgestelde richtlijnen worden voor zover relevant voor de golfbaan gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder treedt op als initiatiefnemer en als bevoegd gezag in deze procedure. Wellerwaard De gemeente Noordoostpolder wil ten noorden van Emmeloord de Wellerwaard ontwikkelen, met woningen, natuur en recreatieve voorzieningen. Er wordt een MER opgesteld ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging. Er is besloten geen nieuwe m.e.r. procedure te starten, maar aan te sluiten op de ingezette procedure voor de Corridor Emmeloord-Kuinderbos . De hiervoor vastgestelde richtlijnen worden voor zover relevant voor de Wellerwaard gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder treedt op als initiatiefnemer en als bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-06-2007 Adviesaanvraag
15-06-2007 Datum kennisgeving
15-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing MER Golfbaan
18-12-2008 Kennisgeving MER
18-12-2008 Ter inzage legging MER
22-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing MER Wellerwaard
15-09-2010 Datum kennisgeving
15-09-2010 Ter inzage legging van de informatie
Toetsing aanvulling op het MER Wellerwaard
20-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-02-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Golfbaan (Toetsingsadvies uitgebracht 6 maart 2009)

De Commissie heeft geoordeeld dat het MER de essentiële informatie voor de besluitvorming over de golfbaan bevat. De Commissie heeft daarbij een aantal aanbevelingen voor verdere uitwerking gegeven. Bovendien heeft de Commissie een aantal aandachtspunten benoemd voor het MER voor de recreatieve Corridor Emmeloord-Kuinderbos.

Wellerwaard (Toetsingsadvies uitgebracht 2 februari 2011)

De Commissie bij de toetsing van het MER enkele essentiele tekortkomingen geconstateerd. De gemeente heeft hierop aanvullende informatie aangeleverd. Hoewel de aanvulling veel informatie bevat is de Commissie van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen nog altijd essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang voldoende te kunnen meewegen in de besluitvorming:

  • In het MER en de aanvulling ontbreekt een totaalbeeld van de ontwikkeling van de Corridor. Daardoor ontstaat onvoldoende inzicht in de samenhang tussen de ‘Wellerwaard’ en andere onderdelen van de Corridor, en in de (cumulatieve) gevolgen van het totale plan.
  • De effectbeschrijving voor het aspect landschap is onvoldoende. Daardoor worden de effectbeoordeling en daarmee de keuzes in het MER onvoldoende onderbouwd, De landschappelijke effecten van het voornemen worden onderschat.
  • Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieven met minder milieugevolgen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Heleen van Londen
ir. Jan Mulder
ir. Kees Scheepers
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018