1942. City Theater Amsterdam

City v.o.f. heeft het voornemen om het City Theater te Amsterdam te renoveren en te verbouwen tot een arthousebioscoop met zeven zalen, een grand café met restaurant, een speelautomatencasino in de kelder en een inpandige fietsenstalling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-06-2007 Adviesaanvraag
18-06-2007 Datum kennisgeving
18-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-07-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2007 Kennisgeving MER
19-09-2007 Ter inzage legging MER
06-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voorafgaand aan het besluit van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

De Commissie heeft het MER getoetst aan de wettelijke vereisten en de vastgestelde richtlijnen en is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

De belangrijkste aspecten in het MER zijn verkeer (en de daaraan gerelateerde effecten op het gebied van luchtkwaliteit en geluid) en cultuurhistorie (inclusief archeologie).

In het MER is aangetoond dat er na realisatie van het voornemen een afname van verkeer zal optreden. Hieruit volgt tevens, dat de door verkeer veroorzaakte hinder op het gebied geluid en luchtkwaliteit in de nieuwe situatie minder zal zijn. Ook wat betreft de punten cultuurhistorie en archeologie bevat het MER adequate informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
City v.o.f.

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018