1943. Zuidplas Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen bereiden een bestemmingsplan voor. Dat plan moet voorzien in de aanleg van 280 hectare glastuinbouw, 800 woningen en bedrijventerreinen van respectievelijk 55 en 20 hectare in de Zuidplaspolder Noord.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-06-2007 Adviesaanvraag
21-06-2007 Datum kennisgeving
21-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2009 Kennisgeving MER
12-02-2009 Ter inzage legging MER
10-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

Voor de bestemmingsplanwijziging geldt de plan-m.e.r.- en de besluit-m.e.r.-plicht. De Commissie adviseert de ambities die in de startnotitie staan over energie, water, meervoudig ruimtegebruik en licht, in een meest milieuvriendelijk alternatief uit te werken. De Commissie vindt in dit MER vooral belangrijk:

 • verkeersveiligheid en bereikbaarheid;
 • meervoudig ruimtegebruik en synergie door clustering van functies.

  De waterhuishouding in brede zin vormt een belangrijk aandachtspunt bij het realiseren van kassen, bedrijventerreinen en woonwijken in de Zuidplaspolder.

  Toetsing

  De activiteiten die in het MER beschreven zijn spelen zich deels af op het grondgebied van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en deels op het grondgebied van de gemeente Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen heeft het bestemmingsplan en de MER’en nog niet in procedure gebracht. Dit advies richt zich daarom uitsluitend tot de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en heeft uitsluitend betrekking op het bestemmingsplan Zuidplas Noord van deze gemeente.

  Ter onderbouwing van het besluit over het bestemmingsplan Zuidplas Noord zijn twee MER’en opgesteld. Dat zijn het MER Zuidplas Noord en het MER Regionale Infrastructuur (1921). Het MER Zuidplas Noord geeft geen beschrijving van de verkeers- en verkeersgerelateerde effecten. Hiervoor wordt naar het MER Infrastructuur verwezen.

  In het MER wordt voldoende informatie van voldoende detailniveau over de glastuinbouw, de belangrijkste activiteit binnen het bestemmingsplan, gegeven. De Commissie vond dat het MER Infrastructuur onvoldoende informatie gaf over de gebiedsspecifieke uitwerking van de verkeerssituatie en de verkeersgerelateerde effecten. Ook ontbrak informatie over de in het gebied geplande provinciale ecologische verbindingszones. De Commissie heeft geadviseerd deze informatie in het MER Zuidplas Noord aan te vullen.

  De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER Noord en de aanvulling  daarop voor een besluit over het bestemmingsplan Zuidplas Noord van de gemeente Zevenhuizen-Moerkappelle.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ing. Eugène de Beer
  drs. ir. Bart Brorens
  dr. Jacobus (Koos) Groen
  drs. Roeland van Kerkhoff
  ir. Joep Lax
  ing. Albert Raaijmakers
  dr. Nico de Vries
  drs. Gerrit de Zoeten

  Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
  Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
  Gemeente Waddinxveen

  Bevoegd gezag
  Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
  Gemeente Waddinxveen
  Omgevingsdienst Midden-Holland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C11.4 tot 1-4-2011: Aanleg bloembollenteeltgebied >= 100ha

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018