1954. Verbetering waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wil de Loosdrechtse Plassen op drie plaatsen verdiepen om zwevend slib te laten bezinken en zo helderder water te krijgen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-07-2007 Adviesaanvraag
12-07-2007 Datum kennisgeving
12-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2008 Kennisgeving MER
01-02-2008 Ter inzage legging MER
23-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor het voornemen is al eerder een m.e.r.-procedure gestart (projectnummer 957). Deze procedure is gestaakt, omdat er bij de gemeente Wijdemeren geen draagvlak voor het plan was. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft de gemeente Wijdemeren vervolgens een aanwijzing gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. Op grond van de wet milieubeheer is - ter onderbouwing van de besluitvorming over de aanwijzing - een milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld (projectnummer 1869).

De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies over het plan-MER uitgebracht. In het advies geeft zij tevens enkele aandachtspunten voor de komende m.e.r. Dat is de m.e.r. voor het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning (projectnummer 1954) die vervolgens is gestart.

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name om een goede onderbouwing van de noodzaak en effectiviteit van de maatregelen, alsook om een onderbouwing van locatie en afmetingen van de verdiepingen. Uit het MER moet duidelijk worden hoe het voornemen past in de wettelijke regelgeving inzake natuur, lucht en geluid. Naast negatieve milieugevolgen, moeten ook de positieve gevolgen in beeld komen.

In haar toetsingsadvies steunt de Commissie de conclusie dat voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het oplossen van de baggerproblematiek - in aanvulling op defosfateringsmaatregelen - relatief ingrijpende maatregelen nodig zijn. In het MER is aannemelijk gemaakt dat:

  • de aanleg van verdiepingen een maatregel is die tot helderder water leidt;
  • helderder water in dit gebied een noodzakelijk voorwaarde is voor terugkeer van plantenbegroeiing en bovendien kan worden beschouwd als een positieve ontwikkeling in het licht van de doelen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn water.

Niettemin is zij van mening dat er essentiële informatie ontbreekt om nu een finaal besluit over de verdiepingen te nemen. De belangrijkste overwegingen bij dat oordeel zijn dat:

  • het effect van verdieping op de lichttoetreding in de plassen kleiner zal zijn dan eerder verwacht; dit had moeten leiden tot een nieuwe afweging van maatregelen;
  • het benodigde volume en de diepte van de verdiepingen niet opnieuw bepaald zijn met de meest recente kennis;
  • de onzekerheden over de ontwikkeling van bodembegroeiende planten onvoldoende zijn weggenomen;
  • er geen terugvalopties uitgewerkt zijn als de voorgenomen afvoer van het zand door de gemeente Loenen niet uitvoerbaar zou blijken.

Vanwege de krappe proceduretijd bij een aanwijzing is de gecombineerde plan- en besluit-m.e.r.-procedure opgeknipt. Nu is alleen het MER-deel voor het bestemmingsplan ter visie gelegd. In het MER-deel voor de ontgrondingvergunning moet de informatie nog volgen over de uitvoering van de voorgenomen activiteit. Ook dat maakt dat er nog informatie ontbreekt voor een finaal besluit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Paul Boers
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Ruud Jansen
prof. mr. Jonathan Verschuuren
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018