2083. Herinrichting Lobberdense Waard

De provincie Gelderland en de gemeente Rijnwaarden willen het plan Lobberdense Waard mogelijk maken. Hiervoor zijn een ontgrondingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging nodig. In het plan worden rivierverruiming, natuurontwikkeling en zandwinning gecombineerd. Het plan draagt bij aan bescherming tegen overstromingen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een milieueffectrapport is opgesteld om de milieugevolgen te onderzoeken.

Procedure en adviezen

besluit MER
21-04-2008 Adviesaanvraag
24-04-2008 Datum kennisgeving
24-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
19-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-06-2014 Kennisgeving MER
26-06-2014 Ter inzage legging MER
11-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen goed beschrijft. Het rapport beschrijft alternatieven waarbij ruimte voor het water gecombineerd wordt met ontwikkeling van natuur en landschap. Er is goed nagedacht over hoe dijken, kaden, ontgronding en natuur goed kunnen samengaan.
De Commissie vindt dan ook dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is om besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning te kunnen nemen.

 

Advies voor richtijnen
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport aandacht te besteden aan onder meer de prioritering van de doelstellingen van het initiatief. Daarnaast adviseert zij op te nemen:

  • Een heldere beschrijving van de ruimtelijke en functionele samenhang binnen het inrichtingsplan Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden.
  • Een apart, vanuit de doelstelling natuurontwikkeling, ontwikkelt meest milieuvriendelijk alternatief.
  • Inzicht in de effecten van de alternatieven voor bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en woon- en leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
drs. Allard van Leerdam
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerking Lobberdense Waard

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Rijnwaarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018