2288. Ombouw bestaande GAVI Wijster naar SNCR

Aterro in Wijster wil een afvalverbrandingsinstallatie ombouwen van een SCR-DeNOx naar een SNCR-DeNOx.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-06-2009 Adviesaanvraag
02-07-2009 Datum kennisgeving
02-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-03-2011 Kennisgeving MER
09-03-2011 Ter inzage legging MER
11-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
10-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De Commissie adviseert in het MER:

  • De emissies en concentraties van de luchtverontreinigende stoffen te berekenen.
  • De effecten op klimaat door de uitstoot van broeikasgassen (CO2 en N2O)  in beeld te brengen.
  • De effecten op voor verzuring en vermesting gevoelige gebieden in beeld te brengen.

Toetsing:
De Commissie heeft een aanvulling op het MER ontvangen en deze betrokken bij de toetsing. De Commissie concludeert dat de essentiƫle informatie niet aanwezig is in het MER en de aanvulling op het MER.

De huidige/feitelijke emissies van de GECO's zijn in het MER onvoldoende onderbouwd. En de effectiviteit van de mitigerende maatregelen aan de GECO's zijn onvoldoende onderzocht en kunnen daardoor niet worden geborgd in het besluit. Hierdoor is niet duidelijk hoe de saldering van de verzurende en vermestende emissies plaatsvindt. Daarmee kunnen negatieve effecten op de natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten.

De Commissie adviseert om bij de besluitvorming de beschikbare meetresultaten van de GECO's te betrekken, de onzekerheden in deze resultaten te onderbouwen en aan te geven welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om de toename van depositie op natuur te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VAM, Essent Milieu

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 12 dec 2012