2335. Dijkversterking Wieringermeerdijk - Omgelegde Stonteldijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Wieringermeerdijk en de Omgelegde Stonteldijk versterken. Hiermee voldoen de dijken de komende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen uit de Wet op de waterkeringen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-10-2009 Adviesaanvraag
21-11-2009 Datum kennisgeving
21-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-09-2011 Kennisgeving MER
09-09-2011 Ter inzage legging MER
01-12-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

  • Het MER is overzichtelijk en helder van opzet.
  • De opgenomen alternatieven zijn op beknopte wijze, maar voldoende gedetailleerd uitgewerkt.
  • De belangrijkste effecten van het voornemen zijn te verwachten op natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Hoewel de toegepaste methode van vergelijken en wegen van de milieueffecten van de alternatieven in deze situatie onvoldoende recht doet aan de aanwezige verschillen voor natuur, landschap en cultuurhistorie vindt de Commissie dat in het MER (in combinatie met het projectplan en achterliggende documenten) de essentiĆ«le informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen in de besluitvorming.

 

Richtlijnenadvies
In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie aandacht voor:

  • Een ontwerpdoelstelling gebaseerd op de mogelijke randvoorwaarden en omstandigheden in 2065 en een motivering van de keuze voor het ontwerp.
  • Een beschrijving van de milieueffecten zowel in de realisatiefase als de eindsituatie.
  • Een meest milieuvriendelijk alternatief gebaseerd op maximale ontwikkeling en versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Beschrijving van de effecten op het Natura 2000-gebied IJsselmeer van het voornemen in het algemeen en de aanleg van een vooroeverdam in het bijzonder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Rob Leuven
dr. Hans Renes
ir. JanSiem Rus

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018