2417. Verandering inrichting Botlek Tank Terminal B.V. te Rotterdam

Botlek Tank Terminal B.V. (BTT) heeft het voornemen om de inrichting voor de op- en overslagterminal voor koolwaterstoffen, gelegen aan de Montrealweg 151 te Rotterdam, uit te breiden met een totale capaciteit van 360.000 m3, voor de opslag van eetbare en industriële oliën. Ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Wtw) wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn in deze procedure bevoegd gezag voor de Wm vergunning. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag in het kader van de Wtw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-03-2010 Adviesaanvraag
06-04-2010 Datum kennisgeving
06-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2011 Kennisgeving MER
09-06-2011 Ter inzage legging MER
24-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het advies wordt gevraagd om milieuaspecten externe veiligheid,  emissies naar de lucht en andere milieugevolgen van de alternatieven kwantitatief te beschrijven. Daarnaast wordt gevraagd om in het MER de mogelijkheden voor een nulemissiesterminal te onderzoeken.

Het MER is compleet en geeft een goed overzicht van technische varianten om milieugevolgen te beperken. Door het combineren van verschillende technische varianten wordt bij benadering een ‘nul-emmissie’-terminal ontworpen, die in het MER gepresenteerd wordt als meest milieuvriendelijke alternatief (mma). In het MER wordt voldoende gemotiveerd waarom op het punt van waterkwaliteit, bodembescherming, tankputbeheer en fundatie van het mma afgeweken wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Henk Buijtenhek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Botlek Tank Terminal B.V. (BTT)

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018