2579. Maaspark Well, gedeelte rivierverruiming

Kampergeul BV wil een hoogwatergeul tussen Well en Aijen realiseren en de voorhaven tot het Leukermeer vergroten. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en een ontgrondingenvergunning worden verleend. Ter onderbouwing van het besluit over het plan en de vergunning is een MER opgesteld. Het project is een vervolg op het project Gebiedsontwikkeling Maaspark Well (project 2446) waarvoor een Structuurvisie en bijbehorend plan-MER zijn opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-08-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-08-2011 Aankondiging start procedure
30-08-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Toetsingsadvies en advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2013 Kennisgeving MER
29-05-2013 Ter inzage legging MER
21-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER maakt duidelijk welke alternatieven en varianten voor het aanleggen en inrichten van de hoogwatergeul zijn bekeken en op grond van welke criteria deze met elkaar zijn vergeleken. Vooral het doelbereik en de hydraulische effecten van het voornemen, de gevolgen voor archeologische waarden, de hinder in de realisatiefase en vereiste natuurcompensatie worden uitvoerig belicht. De Commissie is van oordeel dat het MER alle essentiële milieu-informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over plan. Ze beveelt wel aan om bij de afgifte van een omgevingsvergunning bijzondere aandacht te besteden aan de toepassing van aanvullende, brongerichte geluidsmaatregelen en om te waarborgen dat de zorg voor het archeologisch bodemarchief tijdig en volgens de gangbare wijze geïntegreerd wordt in het ruimtelijke ordeningsproces.

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de informatie uit het plan-MER te kunnen gebruiken voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de ontgrondingenvergunning, is naar het oordeel van de Commissie eerder sprake van een selectie van onderwerpen die aandacht behoeven dan van het uitvoeren van een geheel nieuw onderzoek. De belangrijkste aandachtspunten betreffen hinder voor omwonenden tijdens de aanleg van de voorhaven en de hoogwatergeul en de analyse van de gevolgen en maatregelen voor natuur.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Arie Biesheuvel
drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 10 jul 2018