2597. Uitbreiding en herstructurering Industriehaven Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland wil de industriehaven te Genemuiden uitbreiden. Het plangebied ligt in Natura 2000-gebied. Voor de uitbreiding moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-11-2011 Kennisgeving MER
09-11-2011 Ter inzage legging MER
02-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing heeft de Commissie geconstateerd dat op een aantal aspecten informatie ontbreekt, die essentieel is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie,  de gemeente en de provincie. Naar aanleiding daarvan zijn enkele aanvullende rapporten over de achtergrond van het voornemen aangeleverd. Ook in deze aanvullende informatie worden echter niet alle vragen beantwoord. Het gaat om:

  • De volledige doelstelling en onderbouwing van nut en noodzaak.
  • Een volledige en duidelijke beschrijving van de beoogde functie van de haven, de activiteiten die er gaan plaatsvinden en de risico's die dat met zich mee kan brengen.
  • Een beschrijving van eventuele alternatieven en/of motivering waarom deze niet in het MER zijn behandeld.
  • Verschillende aspecten van de effecten op natuur.
  • Een beschrijving van de effecten op vervoersstromen over de weg en het water.
  • Een volledige beschrijving van de effecten op geluid, bodem, water en veiligheid.
  • Een volledige en goed leesbare samenvatting. 

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen om de ontbrekende zaken aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Casper van der Giessen
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwartewaterland

Bevoegd gezag
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 10 jul 2018