2646. Bestemmingsplan Drechterland Zuid

De gemeente Drechterland wil voor haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan opstellen. Voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten zoals intensieve veehouderij en biomassa- en mestvergisting, is het plan kaderstellend. Verder liggen er Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. Daarom zijn een plan-MER en een Passende beoordeling opgesteld die in de loop van de procedure op verzoek van de Commissie zijn aangevuld. Het aangevulde MER bevat nog niet alle noodzakelijke informatie omdat een cijfermatige onderbouwing van de referentiesituatie voor de beoordeling van de stikstofdepositie ontbreekt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-03-2013 Kennisgeving MER
14-03-2013 Ter inzage legging MER
13-05-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
24-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-06-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De aanvulling bevat informatie over de effecten van de geurbelasting, over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en over de milieugevolgen van een bedrijventerrein. Maatregelen om eventuele ongewenste situaties op elk van die punten aan te pakken, worden beschreven maar over de haalbaarheid en effectiviteit ervan wordt geen uitspraak gedaan. Wat daarnaast nog ontbreekt is een cijfermatige onderbouwing van de referentiesituatie voor de beoordeling van de stikstofdepositie. Daardoor is niet na te gaan of een alternatief gunstiger scoort dan die referentie. Vooral omdat de aanvulling geen afdoende antwoord geeft op dit laatste punt, is de Commissie van oordeel dat het MER in combinatie met de aanvulling nog niet alle noodzakelijke informatie bevat.


Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij de toetsing van het MER tekortkomingen in de analyse van de ammoniakdepositie, de geurbelasting en de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en in de analyse van de milieugevolgen van het bedrijventerrein. 


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het plan-MER:

  • Een uitwerking van de gewenste ontwikkeling van het buitengebied met duidelijk omschreven ambities en criteria, alsmede een uitwerking van de randvoorwaarden voor het voornemen uit beleid en wet- en regelgeving.
  • De uitwerking van het voornemen (inclusief wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden) in twee worst case scenario’s waarmee de maximale effecten op het milieu kunnen worden beoordeeld voor (1) de effecten op Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en IJsselmeer, en (2) effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
  • Zo nodig de ontwikkeling en beoordeling van een haalbaar en wenselijk alternatief.
  • Een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie voor de effectbeoordeling en inzicht in de (negatieve en positieve) milieueffecten van het voornemen, met name op natuur, landschap en cultuurhistorie.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Richard Schokker

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Drechterland

Bevoegd gezag
Gemeente Drechterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
D10 2011: recreatie
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018