2685. Bestemmingsplan buitengebied Zijpe

De gemeente Zijpe herziet het bestemmingsplan buitengebied. Hiervoor wordt een plan-m.e.r. procedure doorlopen. Dit bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. Vanwege de mogelijke negatieve gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden is voor dit plan een Passende beoordeling opgesteld. Ter onderbouwing van de besluitvorming is een MER opgesteld

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2013 Kennisgeving MER
08-07-2013 Ter inzage legging MER
05-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing liet de Commissie weten dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig was of geen goed beeld gaf. Naar aanleiding daarvan verzocht de gemeente de advisering van de Commissie op te schorten om eem aanvulling op het MER op te stellen.
De Commissie vindt dat de aanvulling aan een deel van de tekortkomingen tegemoet komt. In het MER en de aanvulling samen ontbreekt echter nog essentiële informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende punten op te nemen.

  • De visie van de gemeente Zijpe op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven.
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur. Neem de Passende be-oordeling in het MER op.
  • De effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.
  • Een motivering van de aanwijzing van een deel van het plangebied als bollenconcentratiegebied en een analyse van de uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden van bollenteeltbedrijven in dat gebied.
  • De planologische mogelijkheden van onderzoekslocatie Petten. Als de toegekende ruimte niet volledig benut is, moeten de milieugevolgen van de onbenutte ruimte in beeld gebracht worden.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de gemeente Zijpe samengevoegd met de gemeenten Harenkarspel en Schagen. Ook deze gemeenten hebben bestemmingsplannen buitengebieden in procedure. De Commissie geeft in overweging het MER procedureel en inhoudelijk op elkaar af te stemmen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Hilko Ellen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 28 okt 2013