2725. Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen wil het varkensbedrijf in Winssen verplaatsen. In de nieuwe situatie worden 646 guste en dragende zeugen, 156 kraamzeugen, 77 opfokzeugen, 3.360 gespeende biggen en 240 vleesvarkens gehouden. Op de huidige locatie wordt de bestemming gewijzigd om woningen te bouwen. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r. -(beoordelings)plichtige activiteiten wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-11-2012 Kennisgeving MER
22-11-2012 Ter inzage legging MER
28-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen. De tekortkomingen hebben betrekking op:

  • de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan
  • de gehanteerde uitgangspunten bij de emissieberekeningen
  • de effecten op het woon- en leefklimaat
  • de effecten van de mestbe- en mestverwerking
  • de effecten op natuur.

Deze informatie is essentieel voor een goede vergelijking van alternatieven en toetsing van het voornemen aan wet- en regelgeving en beleid. De Commissie zal niet meer worden gevraagd om de aanvulling te toetsen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beuningen

Bevoegd gezag
Gemeente Beuningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 29 jan 2013