2810. Uitbreiding zandwinplas Rutbekerveld

Zandwinning Het Rutbekerveld V.O.F. wil de zandwinning ‘Rutbekerveld’ in Enschede uitbreiden en een gedeelte van de bestaande plas verondiepen met grond en baggerspecie van elders. Hiervoor zijn een wijziging van het bestemmingsplan en een ontgrondingsvergunning nodig.Het betreft een gecombineerde plan- en project-m.e.r. voor uitbreiding van een zandwinplas en verondieping van een deel van de bestaande plas.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-05-2013 Kennisgeving MER
23-05-2013 Ter inzage legging MER
30-08-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
24-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-11-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft bij toetsing een aantal tekortkomingen in de informatie geconstateerd:

  • onvoldoende inzicht in het voornemen (wat wordt er mogelijk gemaakt?)
  • geen systematische referentiesituatie
  • onvoldoende motivatie waarom er geen inrichtingsalternatieven zijn onderzocht
  • onzekerheden rond de uitvoering
  • omissies in de effectbeschrijvingen.

In de aanvulling zijn de effecten voldoende beschreven met uitzondering van een eenduidige analyse van de effecten op het landschappelijk functioneren van de plas. Inzicht in het voornemen, de referentie en daarmee wat reele alternatieven zijn is nog niet voldoende duidelijk gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Rademakers
drs. Derk van Ree
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: prof. dr. Josee van Eijndhoven
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Roelofs Zandwinning B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 05 nov 2013