2865. Bestemmingsplan buitengebied Leudal

De gemeente Leudal herziet het bestemmingsplan buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-11-2013 Kennisgeving MER
28-11-2013 Ter inzage legging MER
20-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen en adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen. De tekortkomingen betreffen:

  • Onduidelijkheid over de bepaling van de referentiesituatie.
  • De gevolgen voor Natura 2000-gebieden door toename van stikstofdepositie zijn niet volledig in beeld gebracht en omdat toename van stikstof niet is uitgesloten ontbreekt een uitvoerbaar alternatief.
  • Het ontbreken van inzicht in de cumulatieve gevolgen geurhinder.
  • Het ontbreken van de maximale effecten op luchtkwaliteit (fijn stof).
  • De gevolgen voor beschermde flora en fauna zijn niet in beeld gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leudal

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 21 jan 2014