2922. Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl

De provincie Groningen wil de economische ontwikkeling in de regio Eemsmond–Delfzijl stimuleren en faciliteren en daarnaast ook de kwaliteit van de natuur en leefomgeving behouden en verbeteren. Om dit te realiseren en sturing te kunnen geven aan ontwikkelingen in de regio stelt zij samen met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond een Structuurvisie op. Deze Structuurvisie stelt kaders voor een aantal mogelijke industriële, infrastructurele en energieontwikkelingen in de regio. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Advies over het regieplan
16-04-2014 Adviesaanvraag
09-10-2014 Advies uitgebracht
Advies Regieplan
Bijlage bij het Regieplan-projectgegevens
Persbericht
Reikwijdte en detailniveau
31-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-04-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-04-2015 Aankondiging start procedure
02-07-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
05-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
22-12-2016 Ter inzage legging MER
16-02-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De belangrijke conclusie van het rapport is dat de ambities van de regio op het gebied van energie en economie passen binnen de grenzen van natuur en milieu. Het rapport laat zien dat om de plannen ‘passend’ te maken het provinciale geurbeleid is aangescherpt. En voor natuur worden onder andere maatregelen genomen om vogelslachtoffers bij windturbineparken zoveel mogelijk te voorkomen. De Commissie concludeert dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.
De informatie uit het rapport zal een belangrijke rol spelen bij de realisatie van energie-, infrastructuur- en industriële projecten in de regio, zoals de windparken en de industrie- en haventerreinen Eemshaven en Oosterhorn. De Commissie adviseert deze informatie daarom goed toegankelijk te maken voor alle betrokken partijen.

 

Tussentijdse toetsing
De Commissie vindt dat het rapport relevante en waardevolle informatie over natuur, geur, geluid en externe veiligheid bevat. Deze informatie kan worden gebruikt bij de voorbereiding van bijvoorbeeld windenergieprojecten en bestemmingsplannen in de regio.
Het is de Commissie op basis van het rapport nog niet duidelijk of alle plannen en projecten passen binnen de beschikbare milieuruimte. De natuur in de regio staat onder druk en er zijn ook knelpunten met geur. De Commissie vindt het van belang dat hierover nadere informatie beschikbaar komt. En adviseert in het definitieve rapport een voorkeursalternatief uit te werken dat past binnen de milieuruimte.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het onderzoek de nadruk te leggen op de cumulatieve effecten op natuur, leefomgeving en de kansen voor duurzame energie. Doordat in de regio Eemsmond - Delfzijl veel activiteiten plaatsvinden, zoals windenergie en industrie is een goed beeld van de gezamenlijke effecten van alle deze activiteiten belangrijk.
Kijk daarbij ook naar waar kansen liggen om effecten te beperken of (milieu-)winst te behalen, bijvoorbeeld voor duurzame energie.
De Commissie vindt het belangrijk in het rapport een duidelijke link te leggen met de andere plannen die op dit moment in ontwikkeling zijn zoals de omgevingsvisie Groningen en de bestemmingsplannen voor onder andere de Eemshaven en bedrijventerrein Oosterhorn. Geef aan hoe aanpak en onderzoeksresultaten op elkaar worden afgestemd.


Advies over het regieplan
De regio wil de ambities en doelen uit de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030 realiseren. Dit betekent voor plannen en projecten dat keuzes op bovenlokaal niveau moeten worden vastgelegd en op elkaar afgestemd. Om deze keuzes te kunnen maken is onderzoek en afstemming op regionaal niveau gewenst, een regionale structuurvisie kan daarbij het goede juridisch-planologische instrument zijn.
De Commissie adviseert om de ontwikkelingen in de Eemsdelta voor het gebied Eemsmond-Delfzijl in een Regionale gebiedsvisie uit te werken en in het bijbehorende milieueffectrapport de cumulatieve milieueffecten en de beschikbare milieugebruiksruimte in beeld te brengen. Hierdoor kan ook de onderzoeklast voor toekomstige milieueffectrapporten over concrete projecten worden beperkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
ing. Rob Vogel
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02 2011: spoorweg
C04 2011: haven/pier
D01.1 2011: auto(snel)weg
D04 2011: haven/pier
D06.1 2011: luchthaven
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 24 nov 2017