3096. Gebiedsontwikkeling Groote Haar, gemeente Gorinchem

De gebiedsontwikkeling Groote Haar bestaat uit de realisatie van een industrieterrein van 62,5 hectare, drie windturbines en een verbindingsweg, inclusief aansluiting op de A27. Deze ontwikkeling wordt geregeld in drie afzonderlijke bestemmingsplannen, waarvoor één milieueffectrapport is opgesteld. De gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2016 Ter inzage legging MER
12-04-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
01-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie adviseerde eerder in een voorlopig toetsingsadvies om het milieueffectrapport aan te passen met informatie over mogelijke alternatieven en over de effecten op de leefomgeving, geluidhinder, natuur en landschap.
Het nu aangepaste rapport geeft voor de meeste van deze onderwerpen voldoende informatie. Het rapport laat de vraag en het aanbod aan industrieterreinen en alternatieve locaties in een grotere regio zien. Verder geeft het rapport voldoende informatie over de effecten op visuele hinder, verkeersveiligheid voor fietsers, gezondheid, geluidhinder en de landschappelijke effecten in het Groene Hart.
Voor de effecten op weidevogels en de effecten van de windturbines op vogels en vleermuizen ontbreekt nog informatie. Die informatie is van belang om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze effecten te voorkomen of te compenseren. De Commissie adviseert deze informatie te verzamelen voordat het besluit over de bestemmingsplannen wordt genomen. Hiervoor worden op dit moment al onderzoeken uitgevoerd.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel informatie geeft, maar dat het rapport op een aantal onderdelen niet compleet is. Het is volgens de Commissie nodig om beter te onderbouwen waarom dit de beste locatie is voor het industrieterrein. Daarnaast ontbreekt in het rapport informatie over de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving, de effecten van geluidbelasting door het industrieterrein en de effecten van industrie en windturbines op natuur en landschap. De Commissie adviseert de gemeenten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat de besluiten over de bestemmingsplannen worden genomen.
De gemeenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. ing. Harry Kingma
ir. Erik Koppen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gorinchem
Gemeente Giessenlanden

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem
Gemeente Giessenlanden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2011: auto(snel)weg
D11.3 2011: industrieterrein
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 05 jul 2016