3226. Uitbreiding Pluimveeslachterij te Dedemsvaart

De pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart verwerkt momenteel 225.000 kippen per dag en wil uitbreiden naar 360.000 kippen per dag. Daarvoor moet de fabriek 24 uur per dag open gaan en verandert de rijroute van de vrachtwagens. Mogelijk komt er ook een paneerafdeling en een uitgebreidere installatie om afvalwater te zuiveren. Voordat de gemeenteraad van Hardenberg besluit over het bestemmingsplan dat de uitbreiding van de pluimveeslachterij mogelijk maakt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de kwaliteit van het aangevulde rapport. Eerder adviseerde de Commissie om het rapport op geurhinder, luchtkwaliteit en verkeer aan te passen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-10-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-01-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
09-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2019 Advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing 2
21-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de toename in industrielawaai verzacht kan worden. Geuremissie kan verzacht worden door een 30 meter hoge schoorsteen te gebruiken. In de geurberekeningen is ook de uitgebreide afvalwaterzuivering meegenomen. Het extra verkeer dat door de uitbreiding verwacht wordt, is nu goed in beeld gebracht. Voor meerdere woningen is er een positief effect en voor drie woningen aan de Rollepaal een negatief effect. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen niet veel effect sorteren (aanpassing bestrating) of niet wenselijk zijn (schermen of omleiden verkeer). 
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop
De uitbreiding van de pluimveeslachterij zorgt voor meer vrachtverkeer. De effecten hiervan, zoals trillingen, geluidshinder en afnemende luchtkwaliteit, zijn als neutraal beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat de hinder aan de Moerheimstraat afneemt, maar aan de Rollepaal toeneemt. Het rapport geeft nog onvoldoende informatie over mogelijke verzachtende maatregelen.
De Commissie adviseert de gemeente daarom eerst het rapport hierop te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over de uitbreiding. De gemeente heeft aangegeven dat ze het advies van de Commissie overneemt en dat ze het nieuwe rapport aan de Commissie voorlegt.

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Uit het rapport blijkt dat verkeer en geurhinder belangrijke aandachtspunten zijn van de uitbreiding. Zo laat het rapport zien dat de uitbreiding zorgt voor meer vrachtverkeer. Het is echter niet duidelijk welke overlast door (piek)geluiden en trillingen voor nabijgelegen woningen hierdoor ontstaat. Geurhinder kan ontstaan vanuit de fabrieksschoorstenen en de afvalwaterzuivering. Afhankelijk van de uitvoering veroorzaken ze mogelijk extra geuroverlast. In het rapport is echter de meest uitgebreide afvalwaterzuivering niet onderzocht. Daarnaast wordt het effect van maatregelen die geurhinder terugdringen niet duidelijk. De Commissie adviseert daarom om het rapport te laten aanpassen en pas daarna een besluit te nemen. Hierdoor is voor de gemeenteraad duidelijk welke maatregelen desgewenst voorgeschreven kunnen worden om hinder te voorkomen of te verminderen. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ing. Eefje van Horssen-Maas
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Plukon Dedemsvaart BV

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D39.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het slachten van dieren als prod.cap. >=25.000 ton vlees p/j

Bijgewerkt op: 09 jun 2020