3273. Landelijk gebied gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen wil een omgevingsplan voor het landelijk gebied vaststellen. Dit plan biedt ruimte voor verschillende ontwikkelingen, waaronder uitbreiding van agrarische bedrijven en andere bedrijven. Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-12-2017 Aankondiging start procedure
29-12-2017 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2019 Kennisgeving MER
07-06-2019 Ter inzage legging MER
25-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn vijf scenario’s onderzocht, die elk uit gaan van een maximale invulling vanuit een bepaalde invalshoek. Voorbeelden zijn groei van alle bestaande veehouderijen, maximale omschakeling van landbouw naar woningen of maximale duurzame energie. Het rapport laat de milieuverschillen tussen de scenario’s overzichtelijk zien, ook is duidelijk dat alle negatieve gevolgen voor landschap en natuur hebben.
Het rapport maakt zo duidelijk dat in het buitengebied een evenwicht nodig is tussen economische ontwikkelingen en bescherming van de leefomgeving. De omgevingseffecten van het omgevingsplan zelf zijn echter nog niet duidelijk beschreven. Zo is onduidelijk waar het plan precies toestemming voor geeft en welke keuzes de gemeenteraad kan maken om negatieve gevolgen voor onder meer landschap en natuur te voorkomen.
Naast dit punt ontbreekt ook op enkele andere punten nog informatie. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en daarna pas een besluit te nemen over het omgevingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
Doel van de gemeente is om in het omgevingsplan minder regels op te nemen en om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingen die zich aandienen. De gemeente wil bijvoorbeeld ruimte geven aan groei van agrarische bedrijven en aan de ontwikkeling van andere bedrijvigheid, zoals recreatie of kinderopvang. Tegelijkertijd wil zij milieu en leefomgeving beschermen (bijvoorbeeld het kleinschalige kampenlandschap) en invulling geven aan haar duurzaamheidsambities (energieneutraal in 2030). Dit kan op gespannen voet staan met elkaar.

De Commissie adviseert deze spanning te onderzoeken in het milieueffectrapport en op basis hiervan regels op maat uit te werken voor het omgevingsplan. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk waar uitbreiding van agrarische bedrijven de ruimte krijgt, of waar juist prioriteit gaat naar ambities voor duurzame energie of voor bescherming van het landschap. Ook adviseert de commissie een aanzet te geven voor monitoring om in de toekomst te controleren of het omgevingsplan werkt zoals bedoeld en of milieu- en leefomgeving voldoende zijn beschermd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zutphen

Bevoegd gezag
Gemeente Zutphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 25 jul 2019