3390. Net op zee IJmuiden Ver Alpha

De stroom die windparken op de Noordzee gaan produceren, moet aan land worden gebracht met ondergrondse kabels, die op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten. De helft van de stroom uit windenergiegebied IJmuiden Ver wil TenneT brengen naar hoogspanningsstation Borssele of Geertruidenberg (project Alpha) en de andere helft naar hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven (project Beta). Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit nemen, onderzoekt TenneT de milieugevolgen van de mogelijke kabelroutes in twee milieueffectrapporten. De informatie en adviezen over deelproject Alpha vindt u hier en die over deelproject Beta onder nummer 3391.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
06-10-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-03-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Er ligt een goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten volledig zijn beschreven. In het rapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur en archeologie. Voor het natuurgebied Manteling en Walcheren is nog informatie nodig over maatregelen om de extra stikstof tijdens de aanleg zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is nog onduidelijk hoe eventuele schade aan het natuurnetwerk Zeeland wordt gecompenseerd.
Er is nog geen compleet overzicht van de archeologische resten in de zeebodem en op land. Ook is nog onduidelijk of het mogelijk is om waardevolle scheeps- en vliegtuigwrakken en resten van het verdronken dorp Tewijk op de oorspronkelijke plaats te behouden.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute.

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport wordt in twee stappen opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van de mogelijke routes. De ministers kiezen hieruit een voorkeursroute. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten. 
Het rapport voor fase 1 beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij de aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbinding en het converterstation. Zo doorkruisen de routes naar Borssele of Geertruidenberg de Westerschelde, waar de kabelverbinding door sterke stroming kan vrijspoelen, het Haringvliet, met verontreinigde waterbodems, of het Veerse Meer, waar ingraven van de kabels tot langdurige vertroebeling kan leiden. 
Volgens de Commissie bevat het tussenrapport de relevante milieu-informatie om de keuze van de te volgen route te onderbouwen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de te onderzoeken kabelroutes tussen het windenergiegebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land logisch.
Het milieueffectrapport zal verschillende kabelroutes vergelijken op hun omgevingseffecten.
De rapporten moeten de stappen beschrijven die zijn gezet om de mogelijke routes te selecteren, en de criteria die daarbij zijn gehanteerd. Ook moeten ze duidelijk maken in hoeverre de kabels andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken en wat bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur zijn als tijdens de graafwerkzaamheden het zee- of binnenwater vertroebelt of de landbodem verdroogt.
Ook andere mogelijke vormen van schade, zoals die aan scheepwrakken of andere archeologische waarden, en mogelijkheden om die schade te voorkomen, moeten worden onderzocht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Heleen van Londen
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 16 mrt 2022