3390. Net op zee IJmuiden Ver Alpha

De stroom die windparken op de Noordzee gaan produceren, moet aan land worden gebracht met ondergrondse kabels, die op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten. De helft van de stroom uit windenergiegebied IJmuiden Ver wil TenneT brengen naar hoogspanningsstation Borssele of Geertruidenberg (project Alpha) en de andere helft naar hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven (project Beta). Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit nemen, onderzoekt TenneT de milieugevolgen van de mogelijke kabelroutes in twee milieueffectrapporten. De informatie en adviezen over deelproject Alpha vindt u hier en die over deelproject Beta onder nummer 3391.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-10-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
30-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-07-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport wordt in twee stappen opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van de mogelijke routes. De ministers kiezen hieruit een voorkeursroute. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten. 
Het rapport voor fase 1 beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij de aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbinding en het converterstation. Zo doorkruisen de routes naar Borssele of Geertruidenberg de Westerschelde, waar de kabelverbinding door sterke stroming kan vrijspoelen, het Haringvliet, met verontreinigde waterbodems, of het Veerse Meer, waar ingraven van de kabels tot langdurige vertroebeling kan leiden. 
Volgens de Commissie bevat het tussenrapport de relevante milieu-informatie om de keuze van de te volgen route te onderbouwen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de te onderzoeken kabelroutes tussen het windenergiegebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land logisch.
Het milieueffectrapport zal verschillende kabelroutes vergelijken op hun omgevingseffecten.
De rapporten moeten de stappen beschrijven die zijn gezet om de mogelijke routes te selecteren, en de criteria die daarbij zijn gehanteerd. Ook moeten ze duidelijk maken in hoeverre de kabels andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken en wat bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur zijn als tijdens de graafwerkzaamheden het zee- of binnenwater vertroebelt of de landbodem verdroogt.
Ook andere mogelijke vormen van schade, zoals die aan scheepwrakken of andere archeologische waarden, en mogelijkheden om die schade te voorkomen, moeten worden onderzocht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 10 jun 2021