3567. Dijkversterking Stad Tiel

Het Waterschap Rivierenland wil de dijk langs Tiel versterken, zodat de dijk voldoet aan de nieuwste normen. Het traject is ongeveer 2,6 kilometer lang. Voordat Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten over het projectplan voor de dijkversterking, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het onderzoek is van hoge kwaliteit en bijna compleet, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het rapport onderbouwt goed waarom de dijk wordt versterkt en op welke manier. Op twee punten adviseert de Commissie om het rapport aan te vullen: de stikstofeffecten die optellen bij andere dijkversterkingen in de regio en de mogelijkheden om de Hollandse Waterlinie (recent Werelderfgoed geworden) beter te beschermen.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 11 okt 2021