3579. Uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse

De gemeente Westerwolde en Kremer Zand willen de installatie voor het scheiden van zand verplaatsen van de oever van de zandwinplas ‘De Beetse’ naar bedrijventerrein Zuid-Groningen. Daarnaast wil Kremer Zand de bestaande zandwinning uitbreiden. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde en de provincie Groningen besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-06-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-09-2022 Ter inzage legging MER
30-11-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsavies
Het rapport beschrijft onvoldoende welke effecten de uitbreiding van de zandwinning heeft op onder andere het waterpeil en op beschermde natuur in de buurt. Ook moeten varianten worden onderzocht met nadruk op natuur en landschap. De Commissie adviseert dit alsnog te doen. Breng daarnaast de effecten van de installatie voor het scheiden van zand in beeld op de nieuwe locatie.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het plan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Met de uitbreiding komt ook het einde van zandwinning in Sellingerbeetse in beeld. Rekening houden met dit einde is belangrijk om doelen voor bijvoorbeeld landschap, natuur en recreatie te kunnen halen. Kijk daarom in het milieueffectrapport ook naar dit eindbeeld, zegt de Commissie, naast effecten bij de bouw en tijdens de zandwinning. Bij de verdere uitwerking en inrichting, van bijvoorbeeld de oevers, kan hier dan al rekening mee worden gehouden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Caspar Slijpen
drs. Frank Wijnants
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kremer Zand BV
Gemeente Westerwolde

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Gemeente Westerwolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 30 nov 2022