3660. Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ Eemshaven)

Voor de realisatie van de klimaatdoelen worden op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden meerdere windparken aangelegd. Via elektriciteitskabels of waterstofleidingen wordt de opgewekte energie in de Eemshaven aangesloten op het landelijke energienet. Het Rijk gaat in een milieueffectrapport onderzoeken welke routes (het meest) geschikt zijn. Ze kijkt dan naar milieueffecten van de kabels en leidingen en naar de daarvoor benodigde ruimte. Nu is eerst in de notitie Routeontwikkeling deel 2 onderzocht welke routes door het Waddengebied en de Noordzee worden meegenomen in het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-09-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
11-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Tussentijdse toetsing 2
24-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-11-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies 2
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies 2
Op basis van het onderzoek in de notitie Routeontwikkeling wil de minister verschillende routes laten afvallen omdat deze niet uitvoerbaar of vergunbaar zijn. Dit geldt voor de Meeuwenstaart-, Horsborngat- en Geul Rottums-routes. De Boschgatroute valt af voor de waterstofleiding, de elektriciteitskabels worden hier nog wel onderzocht. De notitie laat goed zien dat de afgevallen routes negatieve effecten hebben op de beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Waddenzee, en dat er geen mogelijkheden zijn voor compensatie van deze effecten.

Tussentijds toetsingsadvies
Op basis van het onderzoek in de notitie Routeontwikkeling deel 1 wil de minister de Meeuwenstaart- en de Boschgatroutes laten afvallen omdat deze niet uitvoerbaar of vergunbaar zijn. Het voorstel is om deze routes niet verder mee te nemen en niet te onderzoeken in het nog op te stellen milieueffectrapport. De Commissie adviseert om beter te beargumenteren wat het effect is op de beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Waddenzee, en of er mogelijkheden zijn voor compensatie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt het advies over en verwerkt dit in de notitie Routeontwikkeling deel 2.

Advies reikwijdte en detailniveau
De benodigde kabels en leidingen gaan door het Noordzeegebied, het Waddengebied en deels over land. Het rapport vergelijkt verschillende routes op hun milieugevolgen, zoals natuur, archeologie en veiligheid. Een goede aanpak, zegt de Commissie. De Commissie adviseert om voor de routes op de Wadden extra aandacht te besteden aan beschermde Natura 2000-gebieden. Dit kan het grootste knelpunt zijn voor de realisatie van de kabels en leidingen. Onderbouw verder met milieu-informatie waarom eerder aangedragen routes zijn afgevallen en waarom Eemshaven de aansluitlocatie is voor de energie, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Valérie Reijers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
J8 Hoogspanningsleidingen

Bijgewerkt op: 24 nov 2023