3703. Drinkwaterwinning Salland Diep

De provincie Overijssel wil nieuwe gebieden aanwijzen voor aanvullende drinkwaterwinning uit diep grondwater in het gebied Salland Diep. Dit is nodig omdat de vraag naar drinkwater snel stijgt, en omdat de drinkwatervoorziening nu soms al een probleem is. Voor de winning van diep grondwater zijn drie zoekgebieden geselecteerd. Voordat de provincie Overijssel besluit over de aanwijzing van deze zoekgebieden, worden de gevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-01-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-05-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De grondwaterwinning in Salland Diep past in de lange termijn strategie van de provincie, waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens om de drinkwatervoorziening in Overijssel zeker te stellen. Het is belangrijk dat het milieueffectrapport laat zien hoe dit project samenhangt met andere korte en lange termijn keuzes over de drinkwatervoorziening en waterhuishouding, ook in verband met klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan drinkwaterwinning in andere gebieden en uit andere bronnen. De Commissie adviseert om in het rapport duidelijk te maken aan welke eisen de grondwaterwinning moet voldoen, vooral vanwege de bescherming van waterkwaliteit en natuur. Bepaal op basis daarvan de maximaal winbare hoeveelheden in de zoekgebieden en gebruik dit onderzoek om de drinkwaterwinning Salland Diep zo goed mogelijk in te richten, adviseert de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Allard van Leerdam
dr. ir. Rob Nieuwkamer

Voorzitter: prof. dr. ir. Hans Mommaas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 11 mei 2023