3705. Windenergie en RES provincie Gelderland

De uitvoering van het Klimaatakkoord in Nederland en de energietransitie zijn in een volgende fase terechtgekomen. Zes Gelderse regionale samenwerkingsverbanden van provincies, gemeenten en waterschappen zijn hiervoor verantwoordelijk en stellen RES-en op. In deze fase is meer concrete informatie nodig over zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden, over warmtebronnen én -afnemers en over de milieugevolgen daarvan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Om haar RES-regio’s hiermee te helpen wil de provincie alvast zoveel mogelijk milieu-informatie verzamelen in een nog op te stellen milieueffectrapport. De regio’s zelf zullen de gebieden voor windturbines en zonnevelden daadwerkelijk selecteren. Daarna is het de bedoeling dat de provincie deze besluiten vastlegt.
De Commissie stelt in haar advies op onderdelen een andere aanpak voor dan het onderzoeksvoorstel van de provincie. Zo adviseert zij om zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden eerst goed af te bakenen. Dit is de basis om milieugevolgen te bepalen. De Commissie adviseert de RES-regio’s actief te betrekken bij deze afbakening zodat ze kunnen meedenken en er ook een voor hen hanteerbare afbakening ontstaat.
De volgende stap is om een toegankelijk overzicht van mogelijke keuzes en milieugevolgen te maken. Maak dit overzicht niet alleen voor zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden, maar ook voor warmtebronnen én -afnemers, schrijft de Commissie in haar advies. Deze milieu-informatie helpt de regio’s bij de te maken keuzes.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D08.4 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met diameter >=1 m en lengte >=10 km voor transport van warm water of stoom
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 16 jan 2024