3710. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Het Rijk wil - om de klimaatdoelen te halen - in het Noordzeekanaalgebied hogedruk waterstoftransportleidingen mogelijk maken. Deze leidingen worden een onderdeel van het landelijke waterstofleidingnetwerk. Ze vormen verbindingen met en tussen het Amsterdamse Havengebied en IJmond en bestaan deels uit bestaande gasleidingen. Voordat de ministers tussentijds over een voorkeurstracé besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-07-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
21-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2024 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2024 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat veel nuttige informatie en geeft op hoofdlijnen voor de meeste onderdelen voldoende inzicht in de tracé-alternatieven en tracé-varianten én hun omgevingseffecten. De Commissie schrijft dat desondanks belangrijke informatie ontbreekt. Het is noodzakelijk om het (externe) veiligheidsonderzoek navolgbaarder en controleerbaar te maken en te baseren op de nieuwe Omgevingswet. Ook het eerder gevraagde inzicht van de milieugevolgen van de gehele waterstofketen van het Noordzeekanaalgebied ontbreekt. Dit overzicht had bijvoorbeeld duidelijkheid moeten geven over welke besluiten aan de orde gaan zijn, de beschikbare milieuruimte hiervoor en stapeling van milieugevolgen (cumulatie). De Commissie adviseert de ministers daarom het milieueffectrapport eerst aan te (laten) vullen. Hierdoor kunnen ze nog rekening houden met deze milieu-informatie bij hun keuze van het voorkeurstracé voor het waterstofnetwerk.

Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt een goede en vrij complete onderzoeksagenda. De Commissie adviseert om straks in het milieurapport extra aandacht te geven aan opeenstapeling van hinder. In het gebied vinden veel ontwikkelingen tegelijk plaats, wat zorgt voor hinder. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om deze overlast te beperken, bijvoorbeeld door slimme combinaties van projecten. Geef ook een beeld van de milieueffecten die regionaal om de hoek komen kijken bij de productie van waterstof of het gebruik daarvan. Bijvoorbeeld elektrolyse op land of de aanvoer van waterstof via schepen. Deze processen zijn nu nog niet bekend, maar kunnen wel milieugevolgen hebben. Tot slot adviseert de Commissie om in het rapport te laten zien hoe dit waterstofnet-werk past binnen het landelijk Programma Energiehoofdstructuur. Dit programma gaat over de principekeuze van het (landelijk) waterstofnetwerk, de locatie-onderbouwing en de milieuargumenten daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
Irma Dekker, MSc
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister van Klimaat en Groene Groei
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicaliën of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicaliën in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 11 jul 2024