3713. Omgevingsplan Laar - Nieuw Laar, gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel wil de kwaliteit van woon- en leefomgeving in het gebied Laar-Nieuw Laar verbeteren. De gemeente heeft het gebied als urgentiegebied geur aangewezen. Om de geursituatie te verbeteren is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. Zes gestopte bedrijven willen woningen realiseren. De gebiedsvisie wordt nu in een nieuw omgevingsplan vastgelegd. Voordat zij een besluit over het omgevingsplan neemt, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie vroeg de gemeente de inhoud van het rapport te beoordelen.  

Procedure en adviezen

Toetsing
22-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-03-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het plan maakt onder andere mogelijk dat twee varkensbedrijven mogen uitbreiden. In het milieueffectrapport zijn de effecten hiervan op het woon- en leefklimaat onderzocht. Het plan legt voor deze uitbreiding van intensieve veehouderijactiviteiten echter niet vast welk soort varkens er mogen worden gehouden (bijvoorbeeld fokzeugen, biggen of vleesvarkens). Dit is wel belangrijke informatie omdat de geurhinder per soort verschilt. Het rapport gaat in de berekeningen niet uit van de varkens met de hoogste emissies, waardoor de geureffecten misschien zijn onderschat. Onderzoek dat alsnog in een aanvulling op het milieueffectrapport, schrijft de Commissie in haar advies.
Ook vindt de Commissie dat het rapport de effecten van stikstof op beschermde natuur niet duidelijk maakt. Het kan zijn dat deze informatie wel beschikbaar is in de Passende beoordeling bij de eerder verleende (natuur)vergunningen. De Commissie heeft deze niet ontvangen en kan dat niet controleren.
Het milieueffectrapport bevat nog onvoldoende informatie om een besluit te kunnen nemen over het Omgevingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen, is de conclusie van de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Sint-Michielsgestel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 20 sep 2023