421. Afvalverwerkingslocatie ARCG regio Groningen/Westerkwartier

Het voornemen behelst de aanleg van een stortplaats voor bouw-, sloop-, bedrijfsafval en zuiveringsslib, en verschillende vormen van afvalbewerking op de bestaande stortplaats De Stainkoeln. De m.e.r. wordt doorlopen voor zowel de locatiekeuze als de inrichting van de stortplaats en op de afvalbewerking.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-04-1992 Datum kennisgeving
09-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
09-06-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-01-1993 Kennisgeving MER
25-01-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
17-05-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-1993 Kennisgeving MER
19-05-1993 Ter inzage legging MER
18-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure was al in 1988 gestart1). In dat kader waren ook richtlijnen vastgesteld. Destijds was er echter van uitgegaan dat alleen de ARCG bevoegd gezag was (voor de locatiekeuze) en dat op basis van een voldoende uitgewerkt milieueffectrapport over de voor de inrichting benodigde vergunningen (Aw en Wvo) ontheffing van de m.e.r.-plicht kon worden aangevraagd. In overleg met de provincie Groningen heeft de initiatiefnemer echter besloten het MER ook op te stellen ten behoeve van deze vergunningen. Om redenen van zorgvuldigheid is de procedure met de provincie Groningen als coördinerend bevoegd gezag opnieuw opgestart.  

Op 23 maart 1993 vond een gesprek plaats tussen de Commissie, het bevoegd gezag en initiatiefnemer. Naar aanleiding hiervan werd besloten om het MER aan te vullen; met name de aanbodscenario's die ten grondslag lagen aan de keuze van de capaciteit van de stortplaats waren onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast waren de afvalbewerkingsactiviteiten te weinig exact uitgewerkt. Met de aanvulling werd het eerste punt van kritiek opgelost. De afvalbewerkingsactiviteiten waren echter naar het oordeel van de Commissie nog steeds niet voldoende beschreven om op basis daarvan een besluit te nemen. Dit had onder andere te maken met het feit dat het doorgaan van deze activiteiten nog hoogst onzeker was en dat de wijze van uitvoering dus ook nog onbekend was. In het toetsingsadvies is geadviseerd de vergunningverlening voor deze activiteiten los te koppelen van de besluitvorming over de stortplaats. Dit is gebeurd.

In 1998 startte de ARCG een procedure om De Stainkoeln verder uit te breiden met opslag, reiniging of immobilisatie van verontreinigde grond en vergelijkbare mineraal afval met een verontreinigingsgraad boven de BAGA-waarde2.

 

1 Zie project 169. 

2 Zie project 982.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
drs. Erik van Wijland

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Bevoegd gezag
Groningen
Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018