499. Woningbouw te Dronten-West

Het betreft het tot ontwikkeling brengen van het gebied direct ten westen van de huidige woonkern van Dronten voor de bouw van 3.000 à 4.000 woningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-1993 Datum kennisgeving
27-04-1993 Ter inzage legging van de informatie
23-06-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-03-1994 Kennisgeving MER
29-03-1994 Ter inzage legging MER
30-03-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie stelt in haar toetsingsadvies dat als in een latere fase van de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt afgezien van een directe fietsverbinding over de Lage Vaart via het Haveneiland, dit kan leiden tot een groei van het autoverkeer. Bij wijziging van het plan zullen dan derhalve nieuwe mobiliteitsgegevens moeten worden verschaft in de vorm van een analyse over de vervoerswijzekeuze, met vermelding van de milieueffecten ervan. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Knegt
ir. Han Lörzing
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dronten

Bevoegd gezag
Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007