842. Herziening acceptatiecriteria depot de Slufter

De initiatiefnemer is van plan klasse-IV bag gerspecie, waaronder specie die binnen het Besluit aan wijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA+specie) valt, in het bestaande baggerdepot de Slufter te gaan storten. Verder bestaat het voornemen aanvullend uit het scheiden van zand uit baggerspecie van klasse II, III en IV (inclusief BAGA + specie) met behulp van (een com binatie van) een sedimentatiebekken en/of hydrocyclonage. Voor deze zandscheiding bestaat reeds een proefproject. De maximale verwerkingscapaciteit op jaarbasis zal naar verwachting 300.000 m3 baggerspecie gaan bedragen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-12-1996 Datum kennisgeving
12-12-1996 Ter inzage legging van de informatie
24-06-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-01-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-01-1999 Kennisgeving MER
27-01-1999 Ter inzage legging MER
01-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Westvoorne heeft zich via een beroep bij de Raad van State verzet tegen berging van klasse-4 slib in de Slufter, nu de speciaal voor dat zwaar verontreinigde slib gemaakte zogeheten Papegaaienbek vol was. In de beroepsprocedure van februari 2001 voerde de gemeente onder andere aan dat de milieueffecten van de berging van dit zwaar vervuilde slib in de Slufter, zoals grondwaterverontreiniging en stankoverlast, onvoldoende zouden zijn onderzocht 

Op 27 februari 2001 werd de uitspraak van de Raad van State gepubliceerd; deze vond de gedetailleerde uitwerking van de classificatie van baggerspecie waarop de vergunning was gebaseerd, niet helder toegelicht; de Raad vond dan ook dat deze uit de vergunning moest worden geschrapt. Het klasse-4 slib mocht van de Raad van State niet naar de Slufter. Andere bezwaren die tegen de vergunning waren ingebracht werden door de Raad verworpen. Zo vond de Raad het niet nodig om een nieuw MER voor de Slufter op te stellen. Ook vond de Raad het niet nodig om de Slufter te sluiten omdat dat in 1984 de gedachte was; er is inmiddels voor een langere periode capaciteit beschikbaar vanwege verbeterde slibverwerkingsmethoden en die mogen dan worden gebruikt, aldus de Raad.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Booij
ir. Henk Buijtenhek
ir. Wil van Duijvenbooden

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat directie Zuid Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007