927. Openbare golfbaan Backerbosch te Margraten

De Stichting Openbare Golf Backerbosch wil een volwaardige 18-holes golfbaan en 9 pitch- en puttholes, een driving range en putting green met bijbehorende voorzieningen aanleggen op de locatie Backerbosch te Cadier en Keer (gemeente Margraten)   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-1998 Datum kennisgeving
27-01-1998 Ter inzage legging van de informatie
18-03-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
10-11-1998 Kennisgeving MER
10-11-1998 Ter inzage legging MER
12-01-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens richtlijnen- en toetsingsfase zijn door de directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ernstige bezwaren geuit tegen de aanleg van de golfbaan op de locatie Backerbosch. Onder verwijzing naar het Structuurschema Groene Ruimte wordt gesteld dat ingrepen en ontwikkelingen niet zijn toegestaan in kerngebieden indien wezenlijke kenmerken of waarden worden aangetast.  

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies aan het MER een goed inzicht geeft in de milieugevolgen van het voornemen. De Commissie is van mening dat in het MER aannemelijk is gemaakt dat als gevolg van het voornemen géén wezenlijke kenmerken of waarden worden aangetast.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 29 mei 2001 besloten om het bestemmingsplan goed te keuren met uitzondering van een aantal aspecten van het clubhuis, van het deel van de golfbaan dat geprojecteerd was op de begraafplaats van het Missiehuis, en voor zover het plan betrekking had op (begroeide) graften.

Verder besloten GS dat er niet zonder, of in afwijking van, een aanlegvergunning aan egalisatie, afgraven e.d. van graften mocht worden begonnen, en dat er geen aantasting van de (herstelmogelijkheden van de) graften mocht optreden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
Ad Boonman
drs. Jacques Leemans
ir. van der Valk

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Openbare Golf, Backerbosch

Bevoegd gezag
Margraten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018