1748. Varkenshouderij De Heense Hoeve, De Heen

Firma de Heense Hoeve BV wil haar bedrijfslocatie aan de Heensedijk 16B te De Heen in de gemeente Steenbergen officieel in gebruik nemen.  Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2006 Datum kennisgeving
21-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-08-2007 Kennisgeving MER
03-08-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
18-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Toetsing aangepast MER
04-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies aangepast MER

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en de heersende concentratie fijn stof.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswetgeving, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie constateerde aanvankelijk bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen twee essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • het ontbreken van het juiste percentage van de ammoniak reductie; 
  • ontbreken van een berekening van de cumulatieve geurhinder op de geurgevoelige objecten in de nabijheid

Daarnaast had de Commissie nog enkele opmerkingen over geluidhinder en inpassing in het landschap die zij niet als essentiële tekortkomingen heeft aangemerkt. In een aanvulling op het MER zijn alle bovenstaande punten behandeld.
Deze punten zijn behandeld in een aanvulling op het MER.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvulling daarop aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.

Toetsingsfase op aangepast MER:
Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad van Steenbergen een geurverordening vastgesteld. Daardoor werd het voorgestelde alternatief (aanvraag milieuvergunning van 12 juli 2007) niet vergunbaar vanwege een te hoge individuele geurhinder. Dit is voor de initiatiefnemer de aanleiding voor het indienen van een nieuw, aangepast MER aangaande de desbetreffende onderdelen. Dit nieuwe aangepaste MER is op 4 augustus 2008 met een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden. De Commissie concludeerde dat het aangepaste MER ten aanzien van het milieueffect geur alle voor de vergunningverlening relevante informatie weergeeft.

Inmiddels was het ammoniakbeleid als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het ingetrokken ‘Toetsingskader ammoniak en Natura 2000’ door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingrijpend gewijzigd. Dit betekende dat geen gebruik meer kon worden gemaakt van dit Toetsingskader. Op basis van de informatie uit het aangepaste MER was het voor de Commissie onduidelijk wat de gevolgen voor de beschermde Natura 2000-gebieden precies zouden zijn.

Het aangepaste MER behoefde daarom een aanvulling ten aanzien van de volgende essentiële tekortkomingen:

  • de uitwerking van de gevolgen van de ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied “Krammer-Volkerak”;
  • de situering van de emissiepunten.

De initiatiefnemer heeft het aangepaste MER aangevuld. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het aangepaste MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

Het aangepaste MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief in kaart gebracht en is een vergelijking gepresenteerd. Daarmee is in het aangepaste MER en de aanvulling goede en bruikbare informatie beschikbaar om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de Wm-vergunning. Nog ontbrekende informatie over de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden kan geleverd worden bij de beoordeling van het voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Heense Hoeve B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 09 jan 2013