1829. Circuit De Peel te Venray

Gemeente Venray wil Circuit de Peel verplaatsen naar een nieuwe locatie, omdat het circuit nu midden in een bosgebied ligt dat tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) behoort. Hiervoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-10-2006 Datum kennisgeving
19-10-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-06-2007 Kennisgeving MER
22-06-2007 Ter inzage legging MER
28-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Tussentijdse toetsing Regionaal Alternatievenonderzoek
17-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
27-10-2011 Ter inzage legging van de informatie
27-10-2011 Datum kennisgeving
22-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies (2012)
In 2012 heeft de Commissie een aangevuld MER beoordeeld. Het MER is opgesteld naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak uit 2009. De Commissie vindt dat de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het bestemmingsplan.

In het licht van de onderzoeksopgave (een onderlinge vergelijking van locaties) is het alternatievenonderzoek zorgvuldig uitgevoerd. De conclusies zijn helder gepresenteerd. In het tussentijdse toetsingsadvies is al aangegeven, dat altijd gediscussieerd kan worden over beoordelingsaspecten. Maar een andere keuze van beoordelingsaspecten en criteria zou volgens de Commissie redelijkerwijs niet hebben geleid tot geheel andere conclusies dan in het MER zijn aangegeven. In het advies geeft de Commissie de gemeente nog enkele aandachtspunten.

 

Tussentijds toetsingsadvies (2010)
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak is een nieuw alternatievenonderzoek uitgevoerd binnen de regio Noord-Limburg. Door gebruik te maken van een zeven-methodiek (grove, midden- en fijne zeef) blijven er in de fijne zeef vier potentiële locaties over. Hiervan zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht.

De Commissie meent dat de essentiële informatie voor besluitvorming grotendeels aanwezig is. In het licht van de onderzoeksopgave zijn weloverwogen keuzes gemaakt die helder gepresenteerd zijn. Zij is van mening dat twee locaties ten onrechte zijn afgevallen in de middenzeef. Deze zullen nog moeten worden beschreven in de fijne zeef. Daarnaast zal specifieker ingegaan moeten worden op de effecten op vogels.

Uit de zes locaties wordt één locatie gekozen. Voor deze locatie zal (opnieuw) een MER worden opgesteld. Het alternatievenonderzoek zal deel uit maken van dat MER.

 

Toetsingsadvies (2007)
Bij de toetsing van het MER bracht de Commissie, na om een aanvulling te hebben gevraagd, een positief advies uit.

Uit het MER blijkt duidelijk dat significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. Ook maakt het MER duidelijk dat de initiatiefnemer de meest vergaande onderzochte geluidsreducerende maatregelen als uitgangspunt heeft genomen voor het voorkeurs-alternatief. Deze zullen ook dienen als uitgangspunt in het bestemmingsplan. De Commissie adviseert het bevoegd gezag tenslotte om nog helder aan te geven wanneer de compensatie voor natuuraantasting gereed moet zijn.

 

Uitspraak
Op 21 juli 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de goedkeuring die Gedeputeerde Staten aan het bestemmingsplan had gegeven, vernietigd. Dit onder andere omdat in het MER ook locaties buiten de gemeentegrenzen onderzocht hadden moeten worden. Uitspraak.

 

Richtlijnenadvies (2007)
De Commissie benoemt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • De vergelijking van de effecten op geluid, bodem, water en natuur op de nieuwe locatie met drie referentiesituaties.
  • De onderbouwing van de locatiekeuze.
  • De mogelijke maatregelen op de nieuwe locatie om milieueffecten te beperken of te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
mr. dr. Marcel Soppe
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venray

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 10 jul 2018