1962. Music Dome Amsterdam

Black Box Real Estate B.V. heeft het voornemen een Music Dome te realiseren naast de Amsterdam ArenA en de Villa ArenA te Amsterdam Zuidoost. Het wordt een zaal voor versterkte muziek voor circa 15.000 personen. Voor het project is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-07-2007 Adviesaanvraag
12-07-2007 Datum kennisgeving
12-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-2008 Kennisgeving MER
11-06-2008 Ter inzage legging MER
12-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de volgende punten in ieder geval behandeld moeten worden in het milieueffectrapport:

  • Een beschrijving van de verkeers- en parkeerproblematiek en de daaraan gerelateerde milieueffecten.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Tijdens de toetsing is door de Commissie aanvullende informatie gevraagd op de volgende punten:

  • de referentiesituatie;
  • de verkeersprognoses en de doorvertaling daarvan naar de luchtkwaliteit.

In de aanvulling is de keuze van de referentiesituatie voldoende onderbouwd. Tevens is voldoende aannnemelijk gemaakt dat door het voornemen de normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Leo de Leu
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Eric van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BlackBox Real Estate B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018